is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106. Meditatie.

VLOEK VAN JEZUS TEGEN KOROZAIN EN BETHSAIDA.

Jezus begon aan de steden, waar Hij de meeste mirakelen ver» richt had, te verwijten dat zij geen boetvaardigheid gedaan hadden. Wee u, Korozaïn, wee u, Bethsaïda! zeide Hij, want als de won» deren die in u geschied zijn, in Tyrus en Sidon gedaan waren, zouden zij reeds lang in zak en as boetvaardigheid gepleegd hebben.

(Matth. XI. 20, 21.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich een vlakte voorstellen, waar Jezus door zijn leerlingen omgeven is.

2e Voorspel. Geef, o mijn Zaligmaker, dat ik begrijp, tot hoe grote getrouwheid mij de ontelbare genaden verplich» ten, die Gij U gewaardigd hebt mij te schenken.

Ie Punt. Wij moeten de zonde met afschuw vluchten, want de beledigingen, die uitverkoren zielen God aandoen, be* droeven Hem meer dan die van anderen.

Ieder van ons weet en zal voorzeker oprecht moeten bekennen, dat wij door God met buitengewone goedheid be* handeld en met de grootste weldaden overladen zijn; — dat Jezus voor ons niets dan goedheid, tederheid en toegeeflijkheid is. Is dit waar, moeten wij dan ook niet bekennen, dat als wij nu nog het ongeluk hadden de zonde te be» drijven, wij veel plichtiger zouden zijn dan die zielen, die niet zoals wij het voorwerp van zijn bijzondere liefde en kostbaarste gunsten geweest zijn?.... Móeten wij ook niet bekennen, dat een gewone getrouwheid niet genoeg voor ons is? Wat zou het dus wezen, als wij het ongeluk hadden de vijanden van Jezus na te volgen, en het Hart van dien goeden Meester door zware of vrijwillige fouten te kwetsen?

Meditaties II. 20