is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107. Meditatie.

WAAROVER WIJ ONS VERHEUGEN MOETEN.

De twee en zeventig leerlingen, die Jezus vooruit gezonden had naar de plaatsen waarheen Hij zich moest begeven, kwamen met blijdschap terug en zeiden: Heer, zelfs de duivelen onderwerpen zich aan ons door de kracht van uw Naam. Jezus antwoordde hun : .... Verheugt u niet, omdat de duivelen aan u onderworpen zijn; maar verheugt u veeleer, omdat uw namen in de Hemel staan opgetekend. (Luc. X. 17. 20.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich een grote vlakte voorstellen, waar de twee en zeventig leerlingen opgetogen van vreugde bij Jezus komen, en Hem de vruchten van hun prediking verhalen.

2e Voorspel. Geef mij de genade, o Heer, dat ik alles volgens het geloof beoordele en ik mij dus nimmer verheuge over bedieningen, begaafdheden of de goede uitslag van mijn pogingen, dan in zover dit alles tot Gods glorie en mijn eigen volmaakthied en zaligheid strekt.

Ie Punt. Wij moeten ons over niets verheugen, dan over hetgeen de glorie van God en het waar geluk van onze ziel bevordert.

Verheugt u niet, omdat de duivelen aan u onderworpen zijn, maar veeleer omdat uw namen in de Hemel staan opgetekend. Verheven bedieningen, natuurlijke talenten of begaafdheden, schitterende werken, gelukkige uitkomsten verblinden de zielen, die nog niet genoeg gevormd zijn naar de geest van geloof of naar de geest van Jezus Christus, die alle zaken volgens God beoordeelt. God stelt niets op prijs dan wat tot zijn glorie en tot geestelijk welzijn van de zielen strekt. Hij acht de mens niet gelukkig, omdat hij rijk of geleerd is, omdat hij verheven bedieningen bekleedt, omdat hij veel talenten en begaafdheden bezit, maar om zijn deugden, zijn heiligheid, zijn oprechte liefde, diepe