is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

129. Meditatie.

MEN MOET AANHOUDEND BIDDEN.

Jezus leerde hun ook door een parabel, dat men altijd bidden moet en nooit de moed verliezen. — Er was, zeide Hij, een rechter, die God niet vreesde en geen mens ontzag. Een weduwe, die in dezelfde stad woonde, ging telkens naar hem toe en zeide: Laat mij, ten overstaan van mijn tegenpartij, recht wedervaren. Hij weigerde een tijdlang het te doen; maar eindelijk zei hij in zich zelf: Ofschoon ik God niet vrees en geen mens ontzie, zal ik toch aan die weduwe recht laten wedervaren, omdat zij mij lastig valt.... Hoort, sprak de Heer, wat de onrechtvaardige rechter zegt. En zal God dan geen recht doen aan zijn uitver* korenen, die dag en nacht tot Hem roepen? Zal Hij uitstellen hun gesmeek aan te horen? (Luc. XVIII 1—7.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich onzen Heer Jezus Christus voorstellen die in een huis van Jeruzalem zijn leerlingen onderwijst.

2e Voorspel. Leer mij, o Heer, tussen al mijn bezigheden aan U denken en tot U verzuchten, opdat geheel mijn leven een gedurige oefening van ingetogenheid en gebed zij.

Ie Punt. Noodzakelijkheid van het aanhoudend gebed.

Men moet aanhoudend bidden en nimmer de moed ver» liezen. Om te begrijpen van hoe groot belang het voor ons is, die raadgeving van Jezus getrouw te volgen, is het genoeg, te weten en te gevoelen hoe menigvuldig onze behoeften zijn, hoe groot de macht van onze vijanden tegen ons is en hoe talrijk de gevaren zijn die ons omringen. Is het evenwel voor alle christenen noodzakelijk, zonder ophouden tot dit krachtig middel van zaligheid, tot het gebed, hun toevlucht te nemen, hoeveel noodzakelijker is dit dan voor ons, die door onze heilige roeping tot de volmaaktheid verplicht zijn. Hoe dringend noodzakelijk voor ons, die niet slechts voor ons zelf genaden nodig hebben, maar ook voor de zielen die ons zijn toevertrouwd. Slechts door het gebed kunnen