is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordigheid. Jezus laat ze bij zich komen en zegent ze door de handen over hen uit te strekken. Ziet eens, hoe de vreugde waarmee die schuldeloze zielen vervuld worden, op hun gelaat te lezen is. O Jezus, met welk een goedheid, met welk een vreugde deelt Gij U aan de eenvoudige en zuivere harten mede! Hoeveel zorg moet ik dus hebben, om mij aan uw gunsten deelachtig te maken door het beoefenen van de op* rechtheid en openhartigheid jegens mijn Oversten, door een volkomen onthechting van de schepselen, een engelachtige zuiverheid en een volmaakte eenvoud. Heerlijke deugden, die mij door mijn heilige Regelen zo dringend worden aan* bevolen!

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem onze dankbaarheid betuigen voor al de treffende bewijzen van goedheid, die Hij ons in zoveel omstandigheden ge* durende zijn sterfelijk leven gegeven heeft, om ons de ge* voelens van zijn aanbiddelijk Hart te openbaren en onze harten tot vertrouwen en liefde op te wekken. — Hem de genade vragen van de beminnelijke deugden te beoefenen, waarvan de kinderen het levende afbeeldsel zijn. — Hem smeken over ons zijn zegeningen uit te storten.

Voornemens. Met de eenvoud en het vertrouwen van een kind in het gebed tot Jezus gaan. — Ons beijveren om in geheel ons gedrag de deugden van onschuldige kinderen te doen uitschijnen, als: gehoorzaamheid, nederigheid, zacht* zinnigheid, eenvoud, oprechtheid en openhartigheid.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Laat de kindertjes tot Mij komen; want aan hen behoort het rijk der Hemelen.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.