is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de glorie van uw lieven Zoon delen. Neen, de Moeder van den vernederden God was bij Hem in de stal van Bethlehem. Zij zal ook bij Hem zijn op de Kalvarieberg, maar bij deze heerlijke intocht in Jeruzalem verbergt zij zich. Waarom? Om mij te leren, dat de nederigheid en het verlangen, on* bekend te blijven bij de schepselen, de zekerste weg is, om de genade des Heren te behouden en gedurig in Jezus’ liefde toe te nemen. — De handelingen beschouwen. — De ijver van het volk om de wegen met groen te versieren en hun klederen uit te spreiden over de weg, die Jezus volgen

moet De menigte groeit elk ogenblik aan. Men loopt en

woelt; blijdschap en eerbied zijn op aller gezicht te lezen

Jezus nadert langzaam, gezeten op de ezelin die zijn leer* lingen Hem bezorgd hebben. Hij trekt voort onder luide toejuichingen en zegeliederen, en zo wordt de voorzegging bewaarheid: Zegt aan de dochter van Sion: Ziedaar uw Koning, die vol goedheid tot u komt. Goddelijke Jezus, Koning van mijn hart, kom tot mij door het inwendig bezoek van uw genade en door het aanbiddelijk Sacrament van uw liefde. — De woorden aanhoren. — De lofliederen, de toe* juichingen.... Allen, die er voor uitkomen, dat zij leer* lingen van Jezus zijn, verkondigen luide, opgetogen van vreugde, de glorie van God en verhalen de mirakelen, waar* van zij getuige geweest zijn. Gezegend zij de Koning, die komt in de naam des Heren, zeggen zij, vrede in de Hemel,

glorie in het hoogste der Hemelen En zij die vooraf*

gaan, en zij die volgen, roepen allen: Hosanna aan den Zoon van David; gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; gezegend het rijk van David, onzen Vader. Hosanna in het hoogste der Hemelen.... Ik verenig, o mijn Zalig* maker, mijn wensen en eerbewijzen met de vreugdezangen van het volk. Ik verenig die met al de lofzangen van de mensen, van de Heiligen en van de Engelen, en zeg tot U uit de grond van mijn hart: Hosanna aan U, o Zoon van David, aan U, o Jezus, mijn Heer en God, mijn Zaligmaker