is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doe mij branden door het vuur van de heiligste liefde^ Geef, dat ik steeds met een diepe nederigheid en vurige ijver tot uw H. Tafel nader.

Samenspraak met Jezus in het H. Sacrament. — Hem aanbidden in dat Geheim van liefde, waarin Hij zijn onein* dige liefde zo klaar doet zien. — Hem die ware gevoelens van eerbied, liefde en erkentelijkheid vragen, die de vruchten van een levendig geloof zijn. — Hem smeken dat Hij door het vuur van zijn liefde vernietigt, wat zich tegen zijn heer* schappij in ons hart verzetten kan.

Voornemens. Ons hart nauw met het Hart van Jezus ver* enigd houden en al onze werken uit liefde verrichten.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Ziedaar uw Korting, die vol goedheid tot u komt. — Kom, Heer Jezus, kom!

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

149. Contemplatie.

JEZUS WEENT OVER JERUZALEM.

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Toen Jezus de stad Jeruzalem naderde, weende Hij over haar, zeggende: Mocht ook gij tenminste op deze uw dag erkennen, wat u tot vrede strekken kan, maar nu is dit alles voor uw ogen verborgen!

2e Voorspel. Zich wederom voorstellen de weg, die met groen belegd is en de nederige stoet van Jezus.

3e Voorspel. Aanbiddelijk Hart van Jezus, schenk mij de genade, dat ik, zoals Gij, belang stel in de zaligheid der arme zondaars.