is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

offerd worden, en dat zo de werkelijkheid de voorafbeelding

gen zal gaan vervangen Jezus is bij zijn leerlingen....

Van uit de Hemel beschouwen de Engelen met verrukking wat er omgaat. Zij zijn van bewondering opgetogen, want God heeft aan hen de wonderen van barmhartigheid geopen* baard, die Jezus weldra te onzen gunste zal verrichten.... -— De woorden aanhoren. — Gaat alles gereedmaken, zegt Jezus, om het Paaslam te eten De leerlingen vragen: Waar wilt Gij, dat wij het gereedmaken? Jezus antwoordt: Als ge de stad binnengaat, zult ge een man ontmoeten;.... volgt hem, waar hij gaat, en zegt aan den vader van het huisgezin: Zie, dit zegt de Meester: Mijn tijd is nabij; Ik houd bij u met mijn leerlingen het Paasmaal. Waar is de plaats, om het Paaslam met hen te eten? En hij zal u een grote welingerichte bovenzaal aanwijzen. Maakt daar alles gereed. — De handelingen beschouwen. — De Apostelen gaan naar de stad, en volbrengen al wat hun goddelijke Meester hun voor* geschreven heeft. Ziet eens, hoe ijverig zij de feestzaal in orde brengen, het lam slachten en alles gereedmaken, terwijl het Hart van Jezus opgetogen is van vreugde en van ver* langen brandt, omdat het ögenblik nadert, waarop Hij zijn H. Sacrament van liefde zal gaan instellen. Als Jezus tot ons komt in de H. Communie, dan zegt Hij ook tot ons: lk wil heden bij u het Paasfeest houden. Hij is brandend van verlangen om zich aan ons mede te delen. O, met welk een vurige begeerte moeten wij ook naar zijn komst verlangen! Hoezeer moeten wij ons beijveren, om ons hart te maken als die grote en versierde zaal: groot namelijk door de edel= moedigheid en de liefde, versierd met de glans van alle deugden!

2e Punt. Beraadslaging van de hoofden der natie; verraad van Judas.

De personen beschouwen. — Beschouwen wij Jezus; Hij is vol vreugde; Hij denkt aan de instelling van het Sacrament