is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e Punt. Instelling van het allerheiligste Sacrament des Altaars.

Wederom de personen beschouwen. — Laat ons toch niet moede worden bij het beschouwen van onzen goddelijken Zaligmaker, op het ogenblik waarop Hij ons het krachtigste en treffendste bewijs van zijn liefde gaat geven; Hij is diep ingetogen. De liefde die zijn Hart verteert, is op zijn aan* biddelijk gelaat te lezen.... De heilige eerbied van zijn leer> lingen neemt elk ogenblik toe. Een goddelijk vuur heeft zich aan hun harten medegedeeld.... — De woorden aanhoren en de handelingen beschouwen. — Alvorens dit groot Ges heim van liefde in te stellen, onderhoudt Jezus zich inwendig met zijn hemelsen Vader; Hij smeekt Hem voor allen die

eenmaal aan zijn Heilige Tafel deel zullen nemen Op

dat ogenblik dacht Jezus ook aan mij O hoezeer bemint

Hij mij!.... Ziet verder, hoe Jezus het brood in zijn heilige handen neemt, zijn ogen ten Hemel heft en zijn Vader dankt. Ziet hoe Hij het brood zegent, breekt en het aan zijn Apos* telen uitdeelt, zeggend: Neemt en eet, dit is mijn Lichaam.. Beschouwen wij hoe groot de eerbied van de Apostelen, hun godsvrucht en liefde is, nu zij voor de eerste maal die godde*

lijke Spijze ontvangen Jezus neemt vervolgens de kelk,

en gedankt hebbend, biedt Hij hun die aan, zeggend: Drinkt allen hieruit, want dit is mijn Bloed, het Bloed van het nieuw Verbond, dat voor u en voor velen tot vergeving der zonden vergoten zal worden. Luisteren wij vooral ook naar de woorden, die Hij er bij voegt: Doet dit tot mijn ge* dachtenis. Doet dit: hernieuwt tot het einde der eeuwen dit grote Geheim, dat Ik voor de eerste maal voltrokken heb. Doet het tot mijn gedachtenis, om u te herinneren mijn liefde, mijn smarten en het verlangen dat Ik heb, om u zalig te maken en door u bemind te worden. Ja, lieve Jezus, zo dikwijls ik het geluk zal hebben aan uw Heilige Tafel aan te zitten, zal ik met een levendig geloof overwegen uw bittere smarten, uw vurig verlangen om mij zalig te maken en van