is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid en misschien onze eeuwige zaligheid schipbreuk lijden zouden. Trachten wij ons te vervullen met een oprechte en bovennatuurlijke liefde jegens alle mensen; beminnen wij hen allen in God en om God. Voorkomen wij elkander, volgens de leer van den H. Paulus. door bewijzen van achting, eer» bied en welwillendheid. Voldoen wij aan alle billijke ver* langens van onze Medereligieuzen. Hebben wij medelijden met hen, verdragen wij met geduld hun gebreken, zwakheden en nalatigheden. Laten wij onze liefde niet verkoelen door enige ondankbaarheid of harde behandeling, die onze even* naaste ons mocht aandoen. Maar beminnen wij hem met een zuivere, belangeloze en standvastige liefde, met een liefde die alle middelen zoekt om zijn tijdelijk, en vooral zijn eeuwig welzijn te bevorderen. — O mijn Jezus, hoe ver is mijn hart van deze volmaakte liefde verwijderd! En echter kan men nimmer uw leerling en nog veel minder een waar religieus wezen, zonder deze liefde. Wij hebben geen ander middel om U onze liefde te betuigen dan de liefde tot de evenmens. Ach Jezus, ik verlang niets méér dan U in deze liefde tot de evennaaste op een volmaakte wijze na te volgen. Help mij door uw genade.

Samenspraak met Jezus. — Hem met een diepe eerbied aanbidden, en met dankbaarheid het gebod aannemen, dat Hij zich gewaardigt ons te geven. — Ons hart in zijn tegen* woordigheid uitstorten, ons bedroevend over al wat in ons strijdig is tegen de volmaakte liefde. — Daar edelmoedig aan verzaken, en onzen goddelijken Meester bidden dat Hij er ons van bevrijdt, en daarvoor gevoelens van oprechte liefde in de plaats geeft.

Voornemens. Alle mogelijke liefde voor de evennaaste hebben, en geen gelegenheid laten voorbijgaan waarin wij hem dienst kunnen bewijzen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.