is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geestelijke ruiker. Alles voor Jezus, die mij, onwaardig schepsel, boven duizenden heeft uitgekozen.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

190. Meditatie.

JEZUS STERKT ZIJN LEERLINGEN TEGEN DE VERVOLGING VAN DE WERELD.

Wanneer de wereld u haat, weet, dat zij Mij het eerst heeft gehaat. Zo ge van de wereld waart, zou de wereld beminnen wat haar toebehoort; maar omdat ge niet van de wereld zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.

(Joan. XV. 18. 19.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich wederom in de geest naar de eetzaal begeven en er Jezus’ woorden aanhoren.

2e Voorspel. Doe mij de genade, o Heer, dat ik noch de vervolging van de mensen, noch de pogingen van de geest der duisternissen vrees, maar onwankelbaar staande blijf in de getrouwheid die ik U verschuldigd ben.

Ie Punt. Het is een eer voor ons, als wij door de wereld gehaat worden.

Wanneer de wereld u haat, weet, dat zij Mij het eerst heeft gehaat. Dat woord was de sterkste aanmoediging, die Jezus aan zijn leerlingen geven kon, om hen in staat te stellen de vervolgingen te verduren, waaraan zij weldra blootgesteld zouden zijn. Wat is er inderdaad roemrijker, dan in het lot van den Zoon Gods te delen, en blootgesteld te zijn aan slechte behandelingen om de waarheid en rechtvaardigheid? Deze gedachte heeft de Martelaren ondersteund, en aan alle Heiligen die grootmoedige standvastigheid ingeboezemd, waarmee zij de oordelen en de vervolgingen van Gods vijans