is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem danken voor de weldaden die Hij ons bewezen heeft, door onze harten aan zich alleen te verbinden, en ze in staat te stellen om het zoete van zijn liefde te smaken. — Hem smeken, dat Hij ons een uiterste afschuw inboezemt van al wat die liefde in ons zou kunnen verzwakken. — Hem vragen, dat Hij ons dagelijks meer en meer bevestigt in de getrouwheid die wij Hem verschuldigd zijn.

Voornemens. Een grote getrouwheid aan de genade.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Heer, Gij alleen zijt geheel mijn vreugde, — Heer, dat ik zien moge.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

198. Meditatie.

JEZUS BEVEELT ZIJN LEERLINGEN HET BIDDEN AAN.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij den Vader moogt vragen, Hij zal het u geven in mijn naam. Tot nu toe hebt gij niets in mijn naam gevraagd; vraagt en gij zult verkrijgen en dan zal uw vreugde volkomen zijn. (Joan. XVI. 23. 24.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Verbeelden wij ons wederom de eetzaal, waar onze goddelijke Meester met zijn leerlingen aan tafel gezeten is, en nemen wij zijn heilige woorden aan, alsof ze tot ons gericht worden.

2e Voorspel. Goddelijke Jezus, leer mij bidden door mijn hart te vervullen met geloof, vertrouwen, liefde en heilige begeerten.