is toegevoegd aan uw favorieten.

Jeruzalem-Antiochië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loften van nieuwe ervaringen en gemeenschap met het hoogere indruk op den gouverneur gemaakt had.

Maar toen de predikers in Paphos waren opgetreden, werden zij bij den magistraat ontboden. Uitgaande van de Joodsche openbaring, predikten zij Jezus' optreden, dood en verrijzenis. Het verheven karakter van zulk een verlossingsleer ontging den landvoogd niet. Hij werd alleen weerhouden door de schampere tegenwerpingen van zijn vroegeren vertrouweling Elymas, die bij de zitting tegenwoordig was, en, ziende, dat hij zijn invloed op den landvoogd ging verliezen, uit alle macht de predikers van het Evangelie tegenwerkte.

Op een gegeven oogenblik begon deze boosaardige sluwheid Paulus te verdrieten. In het volle bewustzijn van zijn apostolische zending, vestigde hij een doordringenden blik op den handlanger van den duivel. Met hooger gezag omkleed, evenals weleer Petrus, toen hij Ananias en Sapphira in de ziel schouwde, riep hij op inspraak van den H. Geest: „O gij vol van allerlei list en bedrog, zoon des duivels, vijand van alle gerechtigheid, gij houdt niet op, de rechte wegen des Heeren krom te maken! Nu zie dan, de hand des Heeren is over u: gij zult blind zijn, en een tijd lang de zon niet zien!...

De bedreiging werd oogenblikkelijk vervuld: Elymas was met blindheid geslagen. Hij strompelde heen, tastende, en zoekende naar een helpende hand, om hem naar buiten te geleiden. Men zag hem, die het licht van boven bestreden had, zelf van het licht zijner oogen beroofd. Dit blijk van 's Heeren macht voltooide het geloof van den landvoogd: hij liet zich doopen.

Het kleine gezelschap ging kort daarop scheep naar het vasteland van Klein-Azië, meer dan Cyprus het eigenlijke heidenland. Paulus, de apostel, had van nu af de leiding. Wij zullen hem voortaan Paulus noemen, omdat hij zoo genoemd wil zijn; bij de Joden werd hij met zijn Hebreeuwschen naam Saul genoemd, bij de heidenen treedt hij onder zijn Romeinschen naam Paulus op. Hij besloot, aanstonds het Taurus-gebergte over te trekken tot aan Antiochië van Pisidië, in het hart van Klein-Azië. Maar in Perge, hun eerste halte-plaats, niet ver van de kust gelegen, had Joannes Marcus de beide predikers verlaten. De jonge man was blijkbaar liever langeren tijd op Cyprus gebleven, het vaderland van zijn neef Barnabas; hij scheen er niet mee ingenomen, dat Paulus in Azië de leiding van den tocht had.