is toegevoegd aan uw favorieten.

De zonde in den tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den M. T. treffen we in de samaritaansche overlevering van

2, 12, 19, 23; 3, 3, 6 en 16. Enkele van deze afwijkingen vinden we tevens ondersteld in den hebreeuwschen tekst dien sommige oude vertalers vóór zich hadden. Zoo b.v. schijnt de hebreeuwsche boekrol van onzen vulgaatvertaler Sint Hiëronymus in 2, 12 voor het woord „optimum" veeleer met den tekst der samaritaansche dan met die van de masoretische overlevering overeen te stemmen. In 2, 19 heeft de masoretische redactie wellicht om redenen van exegetischen aard een partikel uitgelaten die we bij de Samaritanen nog vinden. Anderzijds heeft de samaritaansche tekst — eveneens uit exegetische beweegredenen — een woordje ingevoegd, dat „alsnog" of „nog eens" beteekent. In 2, 23 vertoont de samaritaansch-hebr. tekst dezelfde toespitsing van het bekende woordspel, die ook de grieksche vertaler en de targoemist 'Onqelos onderstellen. In 3, 6 komt ook de meervoudsvorm van het laatste werkwoord, dien wij bij de Samaritanen aantreffen (verschil van slechts één letter) bij den griekschen vertaler reeds voor. In zulke gevallen dient men natuurlijk ernstig te overwegen, of de samaritaansche tekstoverlevering, dan wel de M. T. van onze gewone hebreeuwsche bijbels de voorkeur verdient. Doch meestal zal het eindoordeel ten slotte toch ten gunste van de masoretische recensie uitvallen.

3. Septuagint en Vulgaat.

Naast deze beide tekstrecensies komen nu de oude vertalingen van het verhaal. Ook met deze vertalingen moet men zorgvuldig rekening houden. Zij verdienen, om verschillende redenen, stuk voor stuk onze belangstelling.

Vertalingen zijn uiteraard — en daarom a 11 ij d — moeilijker te verstaan dan het origineel dat zij weergeven. Bij iedere vertaling immers heeft men met een subjectief element te rekenen, dat grooter of kleiner kan zijn, maar allicht e e n i g e n invloed heeft uitgeoefend. Als het vertalingen van ietwat langere teksten betreft, is daaraan eenvoudig niet te ontkomen. Het is zéér zeker mogelijk, dat een vertaling — vooral wanneer ze gemaakt is naar een oudere recensie van den tekst dan wij thans bezitten — waardevolle oorspronkelijke lezingen bevat, die in de nu nog bestaande vormen van den tekst zelf te loor zijn gegaan. Maar men