is toegevoegd aan uw favorieten.

Het bouwkundige bestek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn onpartijdige derden, die hun oordeel over een geschilpunt geven. De rechter beslist daarbij krachtens het gezag, dat hij aan den Staat ontleent; hij beveelt dat iets zal gebeuren, hij verbiedt een partij iets te doen of hij veroordeelt een partij om aan de andere een zekere som te betalen. De bindend-adviseur beveelt, verbiedt of veroordeelt niet; daartoe is hij niet bevoegd. Doch hij geeft als zijn meening te kennen dat de uitvoering van het werk overeenkomstig het bestek is; of dat verwerkte bouwstoffen niet met het monster overeenkomen ; of dat A aan B zekere som moet betalen; of dat een der partij en zekere handeling behoort te verrichten of na te laten.

Bij arbitrage doet de scheidsman hetzelfde als de rechter, zij het, dat hij zijn gezag ontleent aan de overeenkomst van partijen. Hij beveelt, verbiedt en veroordeelt; hij wijst evenals de rechter een vonnis.

Behalve door een rechter of door een anderen onpartijdigen derde kan een geschil ook door een der partijen worden beslist. Deze ietwat zonderlinge figuur ontmoet men in verzekeringspolissen en in water- of stroomleverings-contracten met gemeenten. Hierin wordt bepaald dat de wederpartij zich in geval van geschil met de assurantiemaatschappij, hetzij met het gemeentelijk bedrijf, zal onderwerpen aan de beslissing van den Raad van Commissarissen, resp. van het College van Burgemeester en Wethouders. De rechtspraak erkent de geldigheid van zulk een beding en past hierop dezelfde regelen toe als die, welke voor het bindend-advies gelden. De rechter toetst departij beslissing derhalve aan redelykheid en biliykheid. Daarbij houdt hy voor oogen dat zy niet door een onpartydigen buitenstaander werd gegeven.

De rechtsgevolgen.

Het verschil tusschen bindend-advies en arbitrage ligt dus hierin, dat party en zich in het eerste geval jegens elkaar verbinden zich naar het advies van den derde te gedragen, in wiens voordeel het ook zal uitvallen; bij arbitrage bekleeden zy den derde daarentegen met rechtsmacht. Dit verschil is belangrijk wegens het verschil in rechtsgevolg.

Een arbitraal vonnis kan n.1. evenals een rechterlijk vonnis worden „ten uitvoer gelegd”, d.w.z. dat de veroordeelde partij tot nakoming ervan kan worden gedwongen. Het vonnis van den scheidsman of van het arbitraal college wordt gedeponeerd ter griffie dér Rechtbank en ten verzoeke van de meest belanghebbende party uitvoerbaar verklaard door den President der Rechtbank; dit laatste is een bloote formaliteit. Daarna wordt het vonnis tenuitvoergelegd op gelijke wyze als dat van den rechter, n.1. door beteekening bij deurwaardersexploit, beslag op roerende of onroerende goederen, of beslag onder derden.