is toegevoegd aan uw favorieten.

In dienst van de liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de zielerust van de dierbare overleden geestelijke moeder, totdat tegen acht uur het lijk wordt afgehaald om het naar de kapel van de Slotzusters te brengen. Onder het plechtig Requiem dat daar plaats heeft, bidden de Missiezusters in hun eigen kapel de heilige Kruisweg. De zeven oudste zusters hebben het voorrecht na de H. Dienst bij de poort van de Slotzusters, de lijkkist van hen te mogen overnemen. Ik kinderlijke liefde voor haar, die zoveel voor de Congregatie heeft gedaan, dragen zij haar met grote eerbied .naar haar laatste rustplaats op het kerkhof van „Notre Dame”.

's Avonds komt een troostbrief van Pater Superior.

„Geëerde Slot- en Missiezusters, Dienaressen van den H. Geest.

Zo juist ontving ik van Zeereerw. Pater Wegener het bericht van het overlijden van onze goede Moeder, gewezen Generaal Overste, Zuster Maria.

De Heer van leven en dood heeft haar in de eeuwigheid geroepen. De mededeling heeft me diep getroffen. Ik heb steeds een grote hoogachting gevoeld voor de dierbare overledenene..

Zij was door God geroepen mede-stichteres te zijn van de Congregatie van de Dienaressen van den H. Geest. Aan deze roeping heeft zij getrouw beantwoord en ik heb me vaak aan haar deugd en haar vroomheid gesticht. Welk een heerlijk loon zal daarom de Lonervan het goede, haar in Zijn rijk doen toekomen.

Zoals zij hier op aarde lange tijd* aan 't hoofd der Congregatie stond en wel in de moeilijke jaren van haar bestaan, zo moge God haar verlenen in het land der zaligen de eerste te zijn van al onze zusters. Zij is immers de vertegenwoordigster van beide afdelingen van de Slotzusters en van de Missiezusters, omdat zij lid is geweest van beide. Welk een verheven voorbeeld van nederigheid heeft zij ons gegeven door haar ambt van Generale Overste neer te leggen en eenvoudige novice te worden bij de Slotzusters. Zeker heeft de akte van deugd, die haar dat kostte, gediend haar ziel te louteren en haar voor te bereiden voor de hemel.

Dat haar aandenken bij de zusters in ere blijve en haar, wegens het hoge ambt dat zij bekleedde, ook een bijzondere onder-