is toegevoegd aan uw favorieten.

Examenopstellen assistentscursussen 1923-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

systematische rangschikking der titelbeschrijvingen in den systematischen catalogus? (1924; 1931).

1. De opvolging der rubrieken kan om praktische redenen (welke ?) in het boekenmagazijn anders moeten zijn. .— 2. De rangschikking van titelbeschrijvingen in den catalogus laat fijnere onderverdeelingen en dubbele plaatsingen toe. Voorbeelden. — 3. Waardoor kan in eenzelfde rubriek de volgorde der boeken verschillen met de volgorde der titelbeschrijvingen?

96. — Hoe werkt systematische, plaatsing der boeken in de magazijnen eener O.L.B. met gesloten boekerij een snellere bediening van het publiek in de hand dan bij magazijnplaatsing mogelijk zou zijn? (1935).

1. De "vaste” signatuur der magazijnplaatsing is handzamer dan de "betrekkelijke” der systematische plaatsing. Waarom? .— 2. Systematische plaatsing veroorlooft rekening te houden met het meest gevraagde. Hoe? — 3. Grootere onafhankelijkheid van het

catalogusapparaat.

CATALOGUS EN O.L.B.

Titelbeschrijving. — Catalogi in boekvorm en op losse kaarten. — Soorten catalogi. — Verwijzing en meervoudige plaatsing. — Systemen van indeeling. — Rubriceering. — Trefwoordencatalogus. — Registers.

97. — Wat kan bij de titelbeschrijving hoofdwoord worden? (1930).

Punten ter behandeling o.a.: waartoe dienen hoofdwoorden; de voorkeur voor eigennamen als hoofdwoord; de uitbreiding van het begrip auteur; de voorkeur voor substantieven in den nominatief; pseudoniemen; kunstmatig gevormde hoofdwoorden.

98. — Welke uitbreiding wordt bij de titelbeschrijving aan het begrip schrijver (auteur) gegeven? (1930).

Verklaar de neiging om boeken, die in den striksten zin niet ’ geschreven” zijn, toch als zoodanig te beschouwen (verantwoordelijk persoon). Wat leeren de "Regels”; wat de praktijk?

99. — Sommige bibliotheken kiezen als hoofdwoQrd den werkelijken naam van den onder pseudoniem schrijvenden auteur; andere