is toegevoegd aan uw favorieten.

Architectuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Nelle's Fabrieken te Rotterdam De technische kant van den lichtdroom

toepassing van lichte scheidingswandjes voor de verdere verdeeling in primitieven vorm een uiting van dezelfde bedoeling, namelijk het door bewust onderscheiden van de verschillende functies der bouwdeelen streven naar het grootst mogelijke nuttig effect.

Als bijzonder gaaf en mooi voorbeeld van het systeem de dragende en de afsluitende deelen bewust te onderscheiden, laat ik hierbij eenige afbeeldingen van de bekende fabrieksgebouwen van Van Nelle te Rotterdam zien, een werk van de architecten Brinkman en van der Vlugt. Hier zijn scherp onderscheiden: het dragende systeem van

Ambachtschool te Scheveningen Binnenplaats Ir J. Duiker architect

gewapend beton pijlers met de typische „mushroom”-koppen en vloeren en het omsluitende en indeelende systeem van dunne borstweringen van metaal en isolatiemateriaal met de groote, in ijzer gevatte glasoppervlakken en van uiterst lichte scheidingswanden.

Dichterlijken en zakelijken

Dichterlijk aangelegden hebben hier reeds van een droom van glas en ijzer, een sprookje van licht en dergelijks gesproken. Inderdaad uit dit complex gebouwen spreekt iets dat zulke uitingen in den ontvankelijken mensch loswerkt. Maar laat ons toch bewust zijn, dat dit heele „sprookje" of deze „droom" verrijst op een zeer bewust toegepast systeem van: het zuiver stellen der opgave; het scherp onderscheiden van de verschillende functies;

het rationeel gebruiken der mogelijkheden.

Waarom nog camoufleeren ?

Indien een architect met zulk een karakteristiek en gezond werk aantoont welke prachtige resultaten met de openlijke aanvaarding van de hieromschreven werkwijze zijn te bereiken, waarom camoufleeren dan, in vredesnaam, nocj zoovele anderen hun nieuwe constructieschema, dat zij, gedwongen door de technische eischen, toepassen, met een volkomen verouderd en zinloos gevelschema en verminderen de gebruikswaarde van hun werk door even zinlooze en verouderde massaliteit?

Atavisme

Terwijl bij vroegere bouwwijzen de steenen massa het domineerende element was, heeft de wetenschappelijke berekeningsmethode van den skeletbouw het mogelijk gemaakt de massa, of juister de ruimte noodig voor de constructie-deelen tot een betrekkelijk onbeteekenend percentage te beperken; tevens heeft de behoefte aan licht het oppen vlak van de buitenmuren aanzienlijk terugge-