is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog eens over de zaak nagedacht en ik ben bang, dat Hoogerbeets bezig is, zichzelf onmogelijk te maken. Nóch ik, noch iemand van de directie zal hem den voet dwars zetten, maar als hij voortgaat te handelen zooals hij doet, zal het hem werkelijk veel moeite kosten zich op den duur te handhaven. — Zijn benoeming op „Lawansari" heeft reeds zooveel stof doen opwaaien — er zal nog meer loskomen, als algemeen bekend wordt wat er achter de zaak zit. En hoe meer hij zich roert, hoe moeilijker het wordt. Gaat hij daarbij nog verschijnselen van zenuwoverspanning vertoonen, dan is het heelemaal mis, dat is duidelijk."

„Maar het is begrijpelijk," meen ik te moeten opmerken. Hoe ik zelf ook over de houding van Wim Hoogerbeets denk, hier, in deze omgeving en vooral tegenover Nons vader meen ik hem te moeten verdedigen. ,,Het is begrijpelijk na deze groote teleurstelling van zijn leven."

„U verdedigt uw vriend —"

„Ja, dat doe ik, hoewel ik in mijn hart blij ben, dat er een einde gekomen is aan een verbinding — die <— die ■— ?"

„Nu?" vraagt de administrateur scherp, „was mijn dochter niet goed genoeg voor hem?"

„Mijn bezwaren waren van een héél bijzonderen aard, dat kan ik hier niet zoo uiteenzetten — ik wilde alleen maar zeggen, dat ik ondanks bezwaren mijnerzijds -— Hoogerbeets liet er zich niet door beïnvloeden — begrijpen kan, dat hij zich gegriefd voelt."

Van Someren zwijgt even, dan strijkt hij met de