is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digheid, dat de politie-beambte, ter plaatse fungeerend, de vader van dezen verdachte is.

Een woord van hulde acht ik daarom, mijne heeren, voor de beambten, die met het onderzoek van deze zaak waren belast, ten volle door hen verdiend. Helaas ben ik echter genoodzaakt, mijnheer de president, behalve aan deze hulde, ook uiting te geven aan een diep leedwezen en wel ten aanzien van het lichamelijke en moreele leed, dat het jeugdige slachtoffer van deze brutale mishandeling getroffen heeft. Als zoon van een achtenswaardige familie, is niet alleen hijzelf, maar ook deze geheele familie volkomen onverdiend en noodeloos in opspraak gebracht, nog afgezien van den schrik en de bezorgdheid, door het misdrijf zelf over zijn naaste verwanten gebracht. Zoo wel aan het slachtoffer, als aan de familie Volvers betuig ik daarom van deze plaats mijn leedwezen en oprechte deelneming.

Mijnheer de president! Alvorens over te gaan tot de nadere beschouwing der elementaire rechtskwesties, die in deze strafzaak om bevrediging vragen, moge het mij zijn toegestaan, in de eerste plaats te wijzen op den grooten ernst van den toestand, voortgekomen uit de hoogst-strafwaardige handeling van den dader, die hier als verdachte terecht staat. Het feit immers, dat nog slechts weinige weken tevoren, ongeveer terzelfder plaatse, in het dorps-café een moordaanslag is gepleegd, waarvan de gevolgen allernoodlottigst waren, wettigt de vrees van de Justitie, dat in dit dorp een terreur van minder-gunstige elementen dreigt te ont-