is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juridische studiën nogal veel geliefhebberd had in Aardrijkskunde en Geschiedenis.

Zooals hij bereids aan Jaap had medegedeeld, was hij al een jaar of drie geleden van de Academie gekomen en had hij sedert niets anders gedaan dan een leventje leiden van vroolijken Frans.

Tot alles was opgesoupeerd en de noodzaak om nu eens geld te gaan verdienen in stede van het uitsluitend uit te geven, met een even onafwijsbare als grimmige nadrukkelijkheid op zijn deur was komen kloppen.

Van den Drift had een onbeduidend voorkomen, hij was klein en schraal gebouwd, droeg een lorgnet en hij had iets kribbigs over zich, iets korzeligs; misschien was dit toch al een karaktertrek van hem, maar dan was die toch door zijn — zooals hij ze noemde — belabberde tegenspoeden beduidend verder ontwikkeld; een waarlijk izegrimmig manneke was hij geworden.

Edoch, ook de grootste izegrim behoeft niet ongevoelig te zijn voor vrouwelijke schoonheid en charme en zoo had van den Drift dan ook bij den aanvang van dit, zijn eerste leshalfuur, zijn izegrimmige houding geheel opzij gezet.

Met een opgewekten glimlach trad hij binnen.

De beide meisjes waren ditmaal in de banken blijven zitten; Thora had zich omgewend in haar bank en onderhield zich blijkbaar met Meedie in het Bantoe-dialect der Kaffers.

Maar ze ging nu bij hét binnenkomen van van den Drift dadelijk recht zitten en neigde half verlegen het hoofdje, toen de leeraar haar met een soort vaderlijk knikje begroette, waarna zijn blik een oogenblik wat verrast naar Meedie ging.

Hij plaatste zich achter den katheder, en dan meteen begon hij.