is toegevoegd aan uw favorieten.

De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvankelijke vervulling in den Doop met den Geest.

Johannes schafte de besnijdenis niet af, verving die niet door den Doop, doch stelde de oude beteekenis der besnijdenis door den Doop opnieuw in het licht. Zoo wordt in onze dagen van den Doop met den Heiligen Geest de Doop met water niet afgeschaft. Zooals de besnijdenis als teeken van inlijving in Israël dóórliep totdat op den Pinksterdag alle volken in gelijke geestelijke positie kwamen met Israël, zooals het lichamelijk teeken stand hield tot het aanbreken van de geestelijke bedeeling, zoo loopt de Doop met water als ontleend aan het natuurlijk leven door tot de ure, waarin al het natuurlijke vergeestelijkt zal worden. De besnijdenis werd als overbodig door den Geestesdoop opgeheven, en de waterdoop wordt afgeschaft bij den Doop met vuur.

Evenals de geloovigen uit Johannes' dagen de waarheid en het wezen der besnijdenis hebben aanvaard in den Doop, zoo aanvaarden de geloovigen van onzen tijd den Doop des Geestes als de waarheid en het wezen van den waterdoop. Evenals in de dagen van Johannes de vraag gold: zijt gij, besnedene reeds gedoopt? zoo geldt thans de vraag: zijt gij, gedoopte met water, reeds gedoopt met den Heiligen Geest? Indien de Doop met water in ons persoonlijk leven beteekent, wat hij waarlijk beteekent, indien hij het teeken is van onze bekeering en Gods vergeving, dan hebben wij ook den Heiligen Geest ontvangen.

Die vraag komt in deze ure tot een ieder van ons, Broeders en Zusters! Zijt Gij, die met water gedoopt zijt, óók gedoopt met den Heiligen Geest? Alleen hij, die waarachtig gedoopt is, die niet slechts met water maar ook met den Geest gedoopt is, zal den Doop met vuur kunnen verdragen. Het vuur des gerichts zal het onheilige verteren, en dus ook de onheiligen. Louterend werkt het alleen, waar het goud van Gods genade gevonden wordt, verterend waar dit niet gevonden wordt. De vuurdoop voor de geloovigen is de vuurdood voor de ongeloovigen.

Het mag ons wel tot ernst stemmen, dat ook met water gedoopten in den wereldbrand ten vure zullen worden gedoemd. Kinderen des Koninkrijks zullen worden buitengeworpen. Evenmin als de besnijdenis de zaligheid waarborgde, al leefde deze waan sterk in de eeuw van Johannes, evenmin waarborgt de waterdoop