is toegevoegd aan uw favorieten.

Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prins Maurits is in 1625 gestorven. Twee jaren vóór zijn dood hadden twee zoons van Oldenbarneveld en nog andere ontevredenen een samenzwering gesmeed. Ze wilden den Prins laten vermoorden; maar een matroos, die het snoode plan ontdekte, had hem nog juist bij tijds gewaarschuwd.

Een zoon, die hem kon opvolgen als Stadhouder, had Maurits niet. Toen hebben de Staten zijn broer Frederik Hendrik benoemd . . . Frederik Hendrik heeft zijn vader nooit gekend. Hij lag in Delft nog als een heel klein kindje in de wieg, toen Balthasar Gerards dien edelen vader doodde. Toch had hij van zijn vader de wijsheid en de bedachtzaamheid geërfd, die hem zoo goed te pas kwam in zijn leven. En van zijn broer Maurits had hij het krijgvoeren geleerd.

Met fieren moed, en taaie volharding zet hij het schoone werk van zijn vader en zijn broer voort. Nederland gehéél vrij te maken, d&t is het doel van zijn leven.

De eene stad na de andere, die nog in het bezit van de Spanjaarden is, valt in zijn handen. Nu is 's-Hertogenbosch aan de beurt; maar iedereen vreest, dat dit beleg mislukken zal; — iedereen, maar Frederik Hendrik niet ... De stad wordt verdedigd door Grobbendonk, een dapper en kundig bevelhebber, en door een sterk leger van Spaansche krijgers. Die stad is rondom onder water gezet; hoe zal de Prins haar kunnen naderen. En sterke forten, een heel eind buiten de muren, zullen hem óók nog tegenhouden.

En toch — 's-Hertogenbosch moet vallen!

Leeghwater helpt. Heel kunstig leidt hij het water van de stad af en brengt het als een groote ring öm het leger van den Prins heen. Dan kunnen geen vijanden, die probeeren Grobbendonk te hulp te komen, hem in den rug aanvallen ... Al wel tienmaal hebben ze 't geprobeerd, Frederik Hendrik te verjagen en den Bosch vrij te maken; maar — binnen de groote gracht en den langen aarden wal is hij veilig. En langzaam dringt hij op de stad aan. Eén der forten is al genomen. Leeghwater maakt nieuwe plannen.

,