is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het heelal te regeeren. Door dien hoon in woede ontstoken, vervloekte Uranus zijn zoon, en voorspelde hij, dat de dag zou aanbreken, waarop ook hem door zijn kinderen de voet zou worden gelicht, en hij dus de rechtmatige straf voor zijn weerspannigheid zou ondergaan.

Kronus sloeg geen acht op de vervloekingen van zijn vader, maar ging kalm door met het bevrijden der Titanen, zijn broeders en zusters, die in hun vreugde en dankbaarheid, dat zij het sombere rijk van den Tartarus konden ontvluchten, uitdrukkelijk verklaarden, dat zij bereid waren, zich aan zijn heerschappij te onderwerpen. En hun tevredenheid steeg ten top, toen hij zijn eigen zuster Rhea (Cybele, Ops) tot zijn echtgenoote koos, en aan ieder van de overige Titanen een gedeelte van de wereld afstond, om daarover onbeperkt te heerschen. Aan Oceanus en Thetis, bij voorbeeld, gaf hij het bestuur over den oceaan en over alle rivieren der aarde; terwijl hij Hyperion en Phoebe het bestuur toevertrouwde van zon en maan, die naar de meening der ouden dagelijks door het luchtruim gereden werden in schitterende gouden wagens.

Nu heerschten vrede en veiligheid op en rondom den Olympus; en Kronus wenschte zich met groote genoegdoening geluk met het resultaat van zijn onderneming. Op een schoonen morgen werd echter zijn gelijkmatig humeur in beroering gebracht door de mededeeling, dat hem een zoon was geboren. De herinnering aan den vloek zijns vaders kwam hem toen weer plotseling voor den geest. Daar hij vurig verlangde, de groote ramp af te weren, dat hij zijn macht zou verliezen, begaf hij zich haastig naar zijn vrouw, en besloot hij het kind te verslinden, ten einde dit te beletten, hem later moeilijkheden te berokkenen. Zonder eenigen argwaan hoorde Rhea, hoe hij naar zijn zoon vroeg. Met blijdschap legde zij dien in zijn uitgestrekte armen; maar stel u