is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden over 's menschen daden; en dit slechte gedrag wekte zóózeer zijn gramschap op, dat hij de plechtige gelofte deed, dat hij het menschelijke geslacht zou vernietigen. Maar de wijzen, waarop dit kon geschieden, waren talrijk, en daar hij niet tot een beslissing kon komen, welke wijze van vernietiging het meest doeltreffend zou zijn, riep hij de goden bijeen,om hierover te beraadslagen enom hem met hun raadgevingen ter zijde te staan. De eerste voorslag, die hem gedaan werd, was om de wereld door vuur te vernietigen, ontstoken door Jupiters gevreesde bliksemflitsen ; en de koning der goden was juist op het punt, dit onmiddellijk ten uitvoer te leggen, toen zijn arm werd tegengehouden door de bedenking, dat de opstijgende vlammen zijn eigen verblijfplaats zouden kunnen in brand steken en de pracht dier goddelijke woning zou kunnen terugbrengen tot een onoogelijken puinhoop. Op dien grond verwierp hij dit plan als onuitvoerbaar en verzocht hij de goden andere wijzen van vernietiging te beramen.

Na veel dralen en ernstige besprekingen kwamen de onsterfelijke goden tot overeenstemming, en besloten zij de menschheid van de oppervlakte der aarde weg te spoelen door een ontzettenden zondvloed. Aan de winden werd de opdracht gegeven de regenwolken over de aarde te verzamelen. Neptunus liet de golven der zee los, en beval ze te stijgen en het vaste land te overstroomen. Nauwelijks hadden de goden gesproken, of de elementen gehoorzaamden : de winden waaiden, de regen viel in stroomen neer; meren, zeeën, rivieren en oceanen verbraken hun boeien; en de verschrikte stervelingen, die nu hun nietige twisten vergaten in een gemeenschappelijke aandrift, den dood te ontvluchten, die hen bedreigde, bestegen de hoogste bergen, klampten zich vast aan ontwortelde boomen, en zochten zelfs een toevlucht in de lichte scheepjes, die zij in gelukkiger dagen hadden gebouwd. Hun pogingen waren echter alle vruchteloos; immers de