is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voornaamste plaatsen waar zij geëerd werd, waren Mycene, Sparta, Argos, Rome en Heraeum. Zij had bovendien talrijke andere heiligdommen, over de oude wereld verspreid, en werd vereerd in dezelfde tempels als Jupiter. Een aantal prachtige standbeelden werden in Griekenland en Italië gevonden, waarvan nog enkele zijn overgebleven, die ons een denkbeeld kunnen geven van de verheven voorstelling, die de ouden hadden van de Koningin des Hemels.

Cleobis en Biton.

De feesten te Rome ter eere van Juno, de Matronalia, werden steeds met grooten luister gevierd. Minder belangrijke feesten werden gevierd in iedere stad, waar een tempel aan haar gewijd was. Bij één van die gelegenheden was een oude priesteres zeer verlangend, om naar den tempel te Argos te gaan, waar zij jaren langden dienst voor de godin had waargenomen, en dien zij verlaten had, toen zij in het huwelijk trad. De weg was lang en stoffig; daarom gelastte de oude vrouw, die niet meer in staat was een zoo grooten afstand af te leggen, haar twee zoons, Cleobis en Biton, haar witte ossen voor haar wagen te spannen. De jongelingen haastten zich, aan haar wensch te voldoen; maar hoewelzij ijverig zochten, waren de ossen niet te vinden. Liever dan hun bejaarde moeder teleur te stellen, die haar zinnen er op gezet had, den dienst bij te wonen, spanden de goedhartige zonen zich zelf vóór den wagen en trokken zij haar door de stad tot voor de deuren van den tempel, te midden van de toejuichingen der geheele bevolking, die dit bewijs van kinderliefde luide bewonderde.

De moeder was zóó getroffen door de groote liefde harer kinderen, dat zij, voor het altaar geknield, Juno vurig bad, hun de grootste gunst te verleenen, die zij in haar macht had. Aan het einde van de godsdienstplechtigheid