is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geschiedenis van Orion.

Endymion was trouwens niet de eenige sterveling, door Diana bemind; men verhaalt immers ook, dat zij haar liefde schonk aan een jeugdigen herder, Orion genaamd. Den geheelen dag doorkruiste de jongeling het bosch, gevolgd door zijn trouwen hond Sirius.

Op zekeren dag ontmoette hij, in de dichte schaduw van het bosch, een groep nimfen van Diana, de zeven Plejaden, de dochters van Atlas. Nauwelijks had hij die schoone maagden gezien, of hij ontstak in liefde voor haar, en zyn hart brandde van verlangen haar te naderen ; doch zij waren zeer schuw, zoodra hij ze dus naderde en aansprak, wendden zij zich om en vluchtten weg.

Daar hij vreesde, ze nooit meer terug te zien, als hij ze nu uit het oog verloor, vervolgde hij ze met de grootste inspanning, totdat zij, toen haar krachten haar in den steek lieten, de hulp inriepen van haar beschermvrouw. Nauwelijks had Diana haar gebed gehoord, of ze vervulde het, en Orion, die doodvermoeid en buiten adem aankwam, kwam nog juist bijtijds, om zeven sneeuwwitte duiven te zien opstijgen in de hemelsblauwe lucht.

Daar ondergingen de Plejaden een tweede gedaanteverwisseling, daar zij veranderd werden in een sterrenbeeld, dat bestond uit zeven heldere sterren, die daar eeuwen lang in onverminderden glans bleven schitteren; dochtoen Troje viel in de hand van hare vijanden, werden zij alle bleek van smart, en ééne zelfs, die nog schroomvalliger en teergevoeliger was dan de overige, verdween uit het gezicht, om haar droefenis aan de nieuwsgierige blikken der menschen te onttrekken.

Is van de glorie van den hemel iets verminderd ? Uw zusters hielden stand, en schijnen nog omhoog, En spreiden licht steeds ongehinderd,

Schoon uit de rij uw beeld reeds lang vervloog ^

En niet meer wordt gezien door s menschen oog. Hemans.