is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Rent, vliegt naar Turnus, laat hem snel,

Den vijand — hoort mijn laatst bevel —

Verjagen van de stad; vaarwel." Virgilius.

Korten tijd na haar dood voelde Aeneas plotseling in het midden van den strijd, dat hij door een pijl gewond was, die door een geheimzinnige hand was afgeschoten. Hij ijlde voort, om hulp te zoeken bij den geneesheer lapis; maar in weerwil van diens hulp kon de weerhaak niet worden verwijderd of de wond verbonden, voordat Venuseen tooverkruid bracht, dat plotseling den held genas en hem in staat stelde in het gevecht terug te keeren, met onverminderde kracht en met het oude vuur.

Het getij keerde nu ongetwijfeld ten gunste der Trojanen, en Amata, de koningin der Latijnen, die berouw had van haar ter kwader ure gepleegd verzet tegen het huwelijk van haar dochter met Aeneas, bracht Lavinia terug en hing zich in een vlaag van wanhoop op.

De Dood van Turnus.

Eindelijk ontmoette Aeneas, op het slagveld teruggekeerd, den lang gezochten Turnus, die eveneens weer het slagveld had bereikt, en die nu rondreed in zijn wagen, met zorg bewaakt door zijn zuster Juturna, die, om des te beter voor zijn veiligheid te kunnen waken, de plaats had ingenomen van zijn wagenmenner. Zoodra de beide helden elkander ontmoet hadden, begonnen zij met elkander op leven en dood te strijden; maar in weerwil van zijn dapperheid werd eindelijk Turnus overwonnen, viel ter aarde, voordat hij den laatsten adem uitblies, eerlijk erkennend, dat hij overwonnen was.

„De zege is u; en uw Latijnsche troepen

Zien mij nu stervend om genade roepen.

Daar ik Lavinia als bruid u achterlaat,

Zij eindlijk perk gesteld aan 's vijands bittren haat'.

Virgilius.

Met den dood van Turnus kwam de oorlog tot een einde. Er werd een blijvende vrede met Latinus gesloten; en de