Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het plankton bestaat uit kleine, dikwijls microscopische organismen, van wier bestaan men tot voor weinig jaren niet veel wist en op wie men weinig acht sloeg, totdat door de onderzoekingen, vooral van Prof. HENSEN, het groote belang van het plankton ook voor de visscherij werd aangetoond. Onder ons was Dr. VERSLUYS de onvermoeide planktonvisscher en hoewel wij aan boord vaak meenden, dat al het plankton, dat telkens en telkens weer verzameld werd, niet al te veel verscheidenheid opleverde en ten slotte een monotoon voorkomen voor ons kreeg, blijkt het thans, nu de bewerking daarvan onder handen genomen is, buitengewoon rijk aan verscheidenheid te zijn. Zoo schreef Dr. SCOTT, die slechts een der vele groepen van dieren uit het plankton, de Copepoden, bewerkt aan WEBER: "The collection of the Copepoda is probably one of the finest ever brought home by any single Expedition as the following list will show: Challenger 106, Buccaneer 150, Siboga 244 species of Copepoda". Terwijl dit getal ten slotte nog tot bijna 300 soorten geklommen is. Prof. FOWLER, bewerker van een andere groep, de Chaetognathen, beschreef in een brief de wijze, waarop deze dieren onderzocht moesten worden en eindigde met de verzuchting: "Supposing as I believe, these to be about 50.000 specimens, that means 1300 days of 8 hours each! !! to work out the collection". En al dat werk doen de geleerden zonder eenige vergoeding, alleen uit liefde voor de wetenschap!

Van onze algenbank stoomden wij langs de oostkust van Saleyer en vonden overal op verrassend korten afstand van de kust enorm groote diepte tot ± 3600 M. Intusschen waren in vrije oogenblikken de heeren van den wetenschappelijken staf druk bezig met het inpakken der verzamelde dieren. Dit was een tijdroovend, vervelend werk, dat uiterst zorgvuldig en nauwkeurig moest geschieden. Groote dieren werden in blikken gepakt, elke visch, uit vrees dat hij zijne schubben verliezen mocht, eerst in ongebleekt katoen gerold en van een looden

Sluiten