Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt gewaarschuwd zich gereed te houden tot de bezorging van twee brieven naar het hoofdkwartier; één aan den resident, inhoudende een beknopt verslag van den toestand, met verzoek den trouwen regent van Batipo onverwijld met duizend man hulptroepen naar het oproerig distrikt te zenden; en één aan kapitein Thörig, de order bevattende om aan het hoofd van honderd jagers, met geforceerde marschen en langs den kortsten weg, naar Pisang op te rukken. Een klein detachement, samengesteld uit vier inlandsche kavalleristen en vijf uitgelezen jagers zal Abdelkader begeleiden.

Inmiddels heeft die drukkende, onheilspellende stilte in den omtrek van Pisang opgehouden. Nu het masker is afgeworpen, schroomen de opstandelingen niet meer zich te vertoonen; gewapende afdeelingen bewegen zich in het gebergte, roepen elkander toe en geven signalen aan meer verwijderde posten; en hoewel zij nog op een eerbiedigen afstand van den kampong blijven, ontgaat het Krieger niet, dat hun aantal gedurig toeneemt, dat zij zich in alle richtingen uitbreiden.

,,Er zijn te veel Maleiers op de been om ongemerkt van hier te komen," zegt Krieger tot Abdelkader, die met zijn geleide aangetreden staat. Gaat eerst eenige uren rust nemen, mannen! Als het geschikt oogenblik gekomen is, zal ik u waarschuwen."

De zon verdwijnt langzaam achter het gebergte, en naar gelang de duisternis toeneemt, ziet men meer vuren ontsteken. De soldaten leggen zich tot slapen neder, zonder zich te bekommeren over de dingen die gebeuren kunnen. De overste is immers met hen; wat hebben zij dan te vreezen? Van het oogenblik dat de vijandelijkheden hervat zijn is de overste weêr de oude geworden! En toch is Krieger verre van gerust; hij ziet het hachelijke van zijn toestand zeer goed in, en ducht het ergste voor de afgesneden posten in het Noorden. Thans echter valt er niets te doen dan het uur af te wachten, waarop de vijand het minst werkzaam pleegt te zijn.

Sluiten