Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die sedert lang gewoon waren alle botsingen met de verwaten kolonisten te voorkomen, en zich ter wille der rust zelfs eenige opofferingen te getroosten. Ook daar was de invloed van onze macht minder werkzaam; en het gebeurde meermalen dat de regeling eener aangelegenheid van het hoogste belang, biina onuitvoerbaar voor een militaire expeditie wordende, opgedragen moest worden aan een enkel persoon, die dan als diplomaat moest optreden. De officier, daartoe gebezigd, behoorde den grootsten moreelen moed met het meeste beleid te paren, kon, beter gezegd, slechts slagen door zich roekeloos in het gevaar te begeven en het door overmoed te trotseeren. De stoutheid om zich alleen, met waardigheid en doodsverachting, midden onder den vijand te begeven, maakt vaak zóó veel indruk, dat het gevaar vermindert en men zijn oogmerk bereikt vóór dat de tegenpartij tot bezinning komt. Een moordenaar sluipt naar uwe woning met plan u het leven te ontnemen; op het onverwachts vertoont gij u aan hem, treedt hem met ontbloote borst te gernoet en zegt: „stoot toe!" Het is tien tegen een dat hij den dolk uit de hand zal laten vallen.

Zoo ging het Kroesen ook, toen hem in 1856 een zeer vertrouwelijke missie naar Sanggouw was opgedragen, waar de pangerang Padoeka een bende uitgeweken Chineezen huisvestte. Kroesen meldde zich bij den pangerang aan, en sprak met een stoutheid als of een bataillon infanterie achter hem stond om zijne woorden klem bij te zetten. Hij verzocht niet, maar gelastte de Chineezen aan het gouvernement uit te leveren, en slaagde volkomen.

W ij melden slechts in het voorbijgaan de achtereenvolgende verplaatsingen van Kroesen van het 13^ bij het 7de bataillon, van het 7de naar het garnizoens-bataillon, en van het garnizoens- naar het 7de bataillon, allen korpsen ter Westkust van Borneo, omdat deze, in het Indische leger zoo dikwijls voorkomende mutatien, slechts een administratieve beteekenis hadden.

CENTRALE BIBLIOTHEEK KON. INST.v.d. TROPEN AMSTERDAM

Sluiten