Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besaar atawa orang jang ada di nama; serperti orang kaja-kaja of jang besaar door het gouvernement benoemt.

„Goewa liehat djoega banjak orang perampoewan bagoes-bagoestetapi goewa poenja hati trade begerak sakali-kali, bagimana sama u w. Lagi goewa sajang sama uw soengoe-soengoe, kaloe u w misti djadi lajin orang poenja vrouw en di kirdja trada karoeankaroean. Goewa poenja hidopan di Batawi soeda lekker sekali; tjoema goewa masi korang satoe vrouw; sebab goewa pielieg uwe poenja persoon, jang djadi goewa poenja senang hati, w e 1 n u d a n goewa harap jang goewa nanti dapat satoe antwoord deri uwe, jang boleh djadi lekker sekali goewa poenja hati."

Goewa tinggal,

Uwe oprechte en welmenende tot de dood toe.

P e.

Met andere woorden vrij vertaald:

„Ik hoop dat U het mij niet kwalijk zult nemen, dat ik zoo vrijpostig ben ü dezen brief te schrijven, doch mijne hevige liefde voor U brengt mij er toe. Zonder omwegen deel ik U mede, dat ik van zins ben U ten huwelijk te vragen. Ik vlei mij U genegen te vinden aan mijn verzoek te voldoen; gij kunt er op vertrouwen met mij een genoeglijk leven te zullen hebben. Op mijn leeftijd moet gij niet te nauw zien. Wat zou het baten met een jongman te huwen, als gij daardoor een verdrietig leven hadt. Ik zeg U dit, omdat ik ook jong geweest ben; thans ouder zijnde, weet ik -welken weg op het levenspad te volgen."

„Vrees dus niet U met mij in het huwelijk te begeven; gij zult er niet ellendig (ongelukkig) door worden, 't Is geen bluf of scherts, als ik zeg met uitstekende of beroemde menschen verkeering te hebben; ook met zeer rijken en met hoogere ambtenaren.

„Ik ken (zie) veel schoone vrouwen, maar door geen harer wordt

Sluiten