Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verschil in lichaamshouding, en niet minder het verschil in levenshouding, moeten wy eerst geduldig trachten te begrijpen, voor wij onze ondergeschikten dwingen onze voorstreffelijker Hollandsche werkmethoden over te nemen. Dan zullen ongetwijfeld eenige keurige en beelderige, in onze uitzet meegenomen „zeisen en kruiwagens" ongebruikt in een koffer verdwijnen, maar onze huisvrouwelijke ergernissen zullen er merkbaar door verminderen.

V - „Pemali"

Aan de Noordkust van Java, tusschen Cheribon en Tegal, stroomt de Kali Pemali in zee uit In groote trekken kan men zeggen, dat de Soendaneezen ten Westen en de Javanen ten Oosten van die rivier wonen. Deze twee volken, die het eiland Java bewonen, zyn elkaar niet zeer vriendschappelijk gezind en zij waren dat nog minder in vroeger eeuwen, toen een wederzijdsche ontmoeting steeds strijd beteekende. Het overtrekken van die rivier bracht dus onheil aan en werd daarom tot een inzetting der ouden: Trek niet over die rivier, het brengt u ongeluk aan, het is „pemali". Zoo kreeg, zegt men, de Pemali-rivier zyn naam.

En zoo is hiermede terzelfder tijd de beteekenis van dit woord aangegeven: „pemali" is datgene, wat door de inzettingen der ouden verboden is, terwille van een oorspronkelijk stellig duidelijk aanwijsbare reden, welker grond nu echter veelal niet meer kan worden nagegaan. Het

Sluiten