Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lend en wegstervend, dan met vernieuwde kracht losbarstend.'

Geen sterker tegenstelling dan tusschen deze wouden vol van den weelderigsten plantengroei, waaruit een vochtige koele luchtstroom ons tegenkomt, en de troosteloos eentonige velden, welke met een drie a vier voet hoog gras, alang-alang geheeten, bedekt zijn en zich soms dagreizen ver uitstrekken. Waar, op de helling der bergen de bosschen zijn gerooid om plaats te maken voor de cultuur, en deze, na den bodem uitgeput te hebben, de velden weer aan zich zeiven overlaat, daar neemt gewoonlijk dat alang-alang het verlaten terrein in. »Eene eentonige, doffe, zilverwitte massa strekt zich voor den beschouwer uit, zonder eenige kleurschakeering, slechts van tijd tot tijd en bij uitzondering afgewisseld door kleine boschjes of maar hoogst zeldzaam, door een enkele bloemdragende plant, die echter juist door hare zeldzaamheid den afgetobden reiziger een ware verkwikking is."

De hitte te midden dier millioenen halmen, allen de blakerende zonnestralen terugkaatsende, stijgt soms tot ioo° Fahr., en de vrees, dat straks uit een der glagahbosc\\)es •— een soms tot 10 voet hoog opschietend wild suikerriet — de verschrikkelijke tijger een uitval zal doen, doet de hitte niet lichter torsen.

In wat verbijsterenden rijkdom van bloemen en planten en boomen, van insecten, veelkleurige vlinders, van in kleurschakeering met deze wedijverende vogels, van zwemmend en kruipend en gras- en vleeschetend gedierte — in wat weelderigen overvloed hebt gij Natuur, in dit tooverland uw onuitputtelijk voortbrengend vermogen ten toon gespreid!

Nog even het woord gegeven aan een vurig bewonderaar van het »Land der zonne, land der kleuren", ons ten blijvenden indruk, en van het land keeren wij ons tot zijne bewoners.

»Voorzeker weinig in aantal zijn de landen, die het wagen zullen met Java om den palm der schoonheid te dingen. Naast de meest trotsche natuurtafereelen, waar alles spreekt van de geweldige macht, die de natuur te harer beschikking heeft, wanneer zij als verwoestende kracht optreedt, biedt dit eiland

') Mr. P. A. van der Lith. Nederlandsch Oost-Iudic.

Sluiten