Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dat rijk tot het Mahomedaansche geloof. De Cheribonsche priestervorst huwde daarna diens zuster; terwijl beider zoon, Hassan Oeddin, die den Islam in de Soenda-landen (West-Java) invoerde, daarna de stamvader werd van het Bantamsche vorstenhuis.

Wij vermeldden reeds den val van het machtige Madjapahit. Toen de hoofdstad voor de overmacht der Moslems moest bukken, vluchtte de laatste vorst Bra Widjaja, die geen afstand had willen doen van zijn Hindoesch geloof, naar Malang en ontkwam vandaar naar het eiland Bali, waar de oude godsdienst zich tot op dezen dag heeft weten te handhaven.

De adipati of regent van Demak, Raden a) Patah, die met zoo goed gevolg tegen zijn leenheer Bra Widjaja was opgestaan en diens rijk bemachtigd had, bracht de rijkssieraden of insigniën van Madjapahit naar Demak.

Het door hem gestichte rijk, dat een groot gedeelte van Java, waarschijnlijk zelfs Bantam, cijnsbaar maakte, spatte echter spoedig uiteen. Het lot, dat Madjapahit onderging, wedervoer Demak; een zijner leenmannen, de regent van Padjang, maakte zich van het bestuur meester en stichtte het rijk van dien naam. Doch ook dit had slechts korten duur; het werd door hetzelfde lot als dat van Demak getroffen. Padjangs vazal, de regent van Mataram, Soeta Widjaja geheeten, »de lievelingsplek! der Javaansche kronijken", meest bekend onder den naam van Senopati (letterlijk vertaald: Opperbevelhebber), stond tegen zijn suzerein op en overweldigde de hoofdstad van Padjang. &Na tweemalen personen naar zijne keuze op den troon van Padjang geplaatst te hebben, nam hij zelf het oppergezag in handen, bracht de koninklijke insigniën naar Mataram over en vestigde in en om den grooten kraton (versterkte residentie), dien °hij stichtte, den hoofdzetel van zijn rijk, het rijk van Mataram, dat bij de komst der Nederlanders in 1596 nog bestond.

Het gebied van dit rijk, dat weldra over geheel Java een grooten invloed oefende, strekte zich zelfs tot in de Preanger

') Raden, een titel gegeven aan personen van vorstelijk geslacht.

Sluiten