Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

steven naar het tegenovergelegen Bali, waar men vriendelijk werd ontvangen en zich van de noodige victualie voor de terugreis voorzag. Dat tijd geld is, begreep men destijds nog niet zoo goed als thans, ten minste bleef de vloot ongeveer één maand op de kust van Bali, eer de terugtocht werd aanvaard.

Op den 2Ósten Februari 1597 lichtten eindelijk de »Hollandia", de «Mauritius" en de »Duifje" het anker en keerden bezuiden Java heen naar het vaderland terug. Na een reis van bijna zes maanden en na een afwezigheid van twee jaren en ruim vier maanden kwamen zij den i4den Augustus behouden op de ree van Texel aan, behouden, maar bijna zonder bemanning en met onbeduidende lading.

Dp qrhpensfnrht. 7.ecrt mr. de Toncre waarvan de crevol-

manning en met onbeduidende lading.

De scheeostocht. zept mr. de lon^e 1), waarvan de opvol¬

gen in later dagen zoo groot werden, was zonder beleid, zonder eendracht en eigenlijk zonder begrip van de grootsche taak, welke volvoerd moest worden, ten einde gebracht; maar de reis was volbracht, hoe dan ook, en dat was het groote, het sprekende feit; want nu was de baan gebroken en aan Spanjes koning, aan geheel Europa bewezen, dat het kleine volk van Noord-Nederland zijne vlag kon en durfde vertoonen tot aan het uiteinde der aarde en dat het voor zijn kolonialen handel Lissabon kon ontberén.

De ongunstige uitslag dezer eerste Oost-Indische onderneming in stede van af te schrikken scheen veeleer den ondernemingsgeest onzer vaderen tot -grooter bedrijvigheid te prikkelen. In verschillende plaatsen zoo van Holland als Zeeland vormden zich vereenigingen tot uitreeding van schepen naar Indië. Nauwelijks hadden de eerste reeders de noodige maatregelen genomen om vier schepen en twee jachten tot een tweeden tocht uit te rusten, of eenige andere personen te Amsterdam vereenigden zich tot eene nieuwe compagnie met het voornemen om insgelijks langs de Kaap om de vaart en den handel op Indië te onderstaan. Na gelijke voorrechten van de Staten-Generaal voor hare twee eerste reizen verkregen te heb-

') De opkomst enz. ,11, 11. 202.

Sluiten