Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze samenspanning, deze »rotterij", zooals men het toen heette, deed den prijs der actiën zoo zeer verminderen, dat zij tot 48 % daalden.

De bewindhebbers namen hunne toevlucht tot de Algemeene Staten en wisten van hen — zoo groot was reeds hun invloed — eene resolutie te verkrijgen, waarbij verboden werd, dat iemand meer actiën zou verkoopen, dan hij bezat, en gelast werd, dat de verkochte actiën binnen een maand op naam van den nieuwen bezitter moesten worden overgeschreven. s Daardoor werden de beursspeculatiën verhinderd van personen, die aandeelen verkochten zonder ze te bezitten, in de hoop, dat de aandeelen aanmerkelijk zouden zijn gedaald, wanneer zij geleverd moesten worden".

I egelijkertijd wist de Compagnie, die groote verliezen had geleden en voor haar krediet vreesde, als dit bekend werd, ontheffing te verkrijgen van de verplichting tot het afleggen der tienjarige rekening, waardoor aan de aandeelhouders alle controle ontnomen werd op de administratie der bewindhebbers.

Dezelfde Compagnie, van wie men in 1602 hier en elders vreesde, dat zij eene macht, een staat in den staat zou worden, zag zich genoodzaakt in 1608 en 1609 nederig aan de Algemeene Staten subsidie te verzoeken in geld, schepen, geschut en ammunitie, wat haar genadiglijk werd toegestaan.

Te midden dier moeielijkheden, veroorzaakt door geldgebrek en den naijver harer tegenstanders, kwam eindelijk de Compagnie tot de overtuiging dat er een afdoende maatregel tot herstel van haar gezag in Indië noodig was. De toestand, vooral in de Molukken, gevoegd bij de toenemende mededinging der Engelschen en de nieuwe verhoudingen door het Bestand in het leven geroepen, brachten de Kamer van XVII op den isten September van het jaar 1609 tot het besluit eene nieuwe vloot met bestemming naar de verschillende gewesten van Indië uit te rusten; doch, dat er »ditmaal over deze scheepsmacht niet een admiraal of vice-admiraal gesteld zou worden; maer in plaetse van dien eenen gotivemeur-generaal, zoowel over dese vloote, als over alle comptoiren en partijen

Sluiten