Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heer en metten eersten herwaerts aen, gelieven te senden groote menichte van volck, menichte van schepen en een groote somme geit, met alderley nootlyckheden

»Als ware hij een ziener, die de toekomst reeds helder voor oogen heeft", zich zijner kracht bewust, toen iedere steun hem scheen ontvallen, tracht hij iets van zijn vertrouwen, zijn moed, zijn geloof over te storten in de ziel zijner »nalatige" meesters.

>Dispereert nie£\ roept hij hun toe, >ontsiet uwe vyanden niet, daer en is ter werelt niet dat ons can hinderen, noch deeren, wandt Godt met ons is, en trect de voorgaende misslagen in geen consequentie, want daer can in Indien wat groots verricht worden'.

Het eiland Onrast zou dan versterkt worden, maar hierbij liet Coen het niet. Hij roept zijn raad bijeen en komt met dezen tot het besluit, daar er geen keus bleef, wilde men niet vertrekken of zich zonder weerstand te kunnen bieden laten vermoorden, zonder verder verlof aan den regent te vragen, de factory in zoodanigen staat van tegenweer te brengen, dat men er zich tegen binnen- en buitenlandsche vijanden in staande kon houden. Men zou het op bedekte wijze doen, »al soetjens met eenighe slechte wereken beginnen", maar toch had men reeds in September op één punt 12 stukken geschut geplant en aan de versterking van twee andere punten de hand gelegd, toen op den 2 2 sten October (1618) het »voor de toekomst van Neerlands gezag over Java gewichtig besluit" genomen werd, »met het begonnen werk voort te varen en een volcomen fort te voltrecken".

Om geen onnoodig en in de gegeven omstandigheden gevaarlijk opzien te verwekken werd er zoo stil mogelijk aan de versterking voortgewerkt; maar toen »het desseyn" voor die van Bantam en Jacatra niet langer te verbloemen viel, wierp Coen het masker af en maakte zulk een voortgang, dat hij den I2ien November aan de HH. XVII kon schrijven: »T' is aireede soo verre gebracht, dat wy moed hebben met Godes hulpe, alle gewelt van geheel Java, van de Spangiaarden en Portugiesen, Engelsen, en de anderen weder te staen".

Sluiten