Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de predikant Hulsebos weigerde tot dit besluit mede te werken. »Zoodra waren Van den Broeck en zijne metgezellen niet in het hof van Widjaja Krama gekomen of zij werden dadelijk aangetast, ter aarde in het slijk geworpen, gestooten, geslagen, de kleederen hun van het lijf gescheurd, het geschenk voor den regent hun ontrukt en eindelijk sterk vastgebonden in een gevangenis gesmeten."

Het bericht van dit verraad verwekte de grootste ontsteltenis in het fort. Nauwelijks toch was, naar zij meenden, het gevaar geweken of het kwam dreigender dan ooit terug. De verslagenheid was algemeen. Terstond werden de poorten van den pagger weer gesloten en werd de arbeid aan de versterkingswerken weer opgevat, terwijl de opperkoopman Pieter van Raay in de plaats van Van den Broeck als bevelhebber optrad.

Widjaja Krama hield het dus nu weer met de Engelschen. Dit was echter niet meer dan schijn, want al deelde hij zeil aan Van den Broeck mede, dat hij hem op verlangen van den Engelschen admiraal gevangen had genomen, toch noodzaakte hij zijn gevangene onderhandelingen met Van Raay te openen om hem (V. d. Broeck) en zijne medegevangenen tegen een flinken prijs los te koopen. Door tusschenkomst van zijn schoonvader , pangerang Padjadjaran, eischte hij niet minder dan 10,000 realen, kruit, lood en twee stukken geschut.

Daarmede waren de Engelschen niet gediend, zij wilden niet andermaal de dupe van de hebzucht des regenten worden; de Hollanders mochten eens tegen inwisseling der gevangenen den gevraagden losprijs betalen en dan waren zij, de Engelschen, nog even ver. Zij drongen daarom steeds krachtiger bij den regent aan, dat hij gezamenlijk met hen het fort zou opeischen of vermeesteren. Reeds hadden zij nieuwe batterijen tegen het fort opgesteld en van 40 stukken zwaar geschut uit hunne schepen voorzien. En Widjaja Krama teekende opnieuw een overeenkomst, maar nu met Thomas Dale, waarbij hij zich verbond gezamenlijk met hem het fort te beschieten, te bestormen en te slechten, waarna de buit gelijkelijk zou worden verdeeld.

Sluiten