Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen toe. In Juli 1717 kwam een talrijk gezantschap van Pakoe Boewana te Batavia, om der Regeering namens dien vorst mee te deelen, dat hij besloten had de regenten van Soerabaja en Sampang te straffen en te vervangen, en tevens om haren raad en medewerking in te roepen tot de uitvoering van dat besluit. Hoezeer ook overtuigd van den plicht en de noodzakelijkheid om de zijde van Pakoe Boewana te kiezen, kon de Hooge Regeering al wederom wegens gebrek aan schepen en manschappen aanvankelijk niets meer doen dan hare bemiddeling aanbieden en zond te dien einde Gobius naar Kartasoera. Als antwoord op deze poging tot bemiddeling wierpen de oproerige prinsen het masker af. De Soerabajers verwoestten Grissee, Sidajoe en Toeban, sloten de Nederlandsche bezetting in het fort op en drongen met de met hen verbonden Balemboangers en Baliërs weder tot

Pasoeroean door.

Het was nu voor de Compagnie niet langer mogelijk zich

van een werkzaam aandeel aan den krijg te onthouden. Zij haastte zich dus (aanvang van het jaar i7t8) Gobius, den gezaghebber ter Oostkust van Java, met de weinige troepen, waarover zij te beschikken had, naar Soerabaja te zenden. Met ƒ ie geringe macht kon hij echter niets van belang tegen de krijgshaftige Soerabajers en Madoereezen uitrichten; terwijl het Javaansche leger, dat uit Kartasoera tegen Soerabaja was opgerukt, voor een deel naar den vijand overliep, voor 1iet andere

deel verslagen werd.

Inmiddels had de regent van Sampang, Tjakraningrat III, die zich maar niet schikken kon in het feit, dat de eertijds over geheel Madoera zich uitstrekkende macht van zijn huis nu, althans wat hem zelf betrof, tot Sampang beperkt was, een poging gedaan om zich van Oost-Madoera met geweld meester te maken. De uitslag daarvan, hoewel ten slotte der Compagnie ten bate, was zoo tragisch mogelijk, allermeest voor hem zelf.

Door ongeduld gedreven, had hij, zonder de komst der hem toegezegde Balische hulptroepen af te wachten, getracht zijne vijanden te overrompelen. Zijn aanslag mislukte totaal. Niet het minst omdat ook zijn broeder Soera-Diningrat met de

Sluiten