Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langrijke djati-bosschen voor vernieling te bewaren. »De vroegere Vorsten of Inlandsche . bestuurders werden als Regenten gehandhaafd en met eer en onderscheiding behandeld, doch een Landdrost of Prefect, wien het burgerlijk bestuur opgedragen was, hun ter zijde gesteld."

Om op Bantam terug te komen, het oogmerk van Daendels, om het geheele Bantamsche rijk den Javaanschen vorsten ten voorbeeld te stellen en hun zoo duidelijk mogelijk te doen gevoelen, dat de in de laatste jaren gebleken onmacht der Compagnie, slechts schijnbaar was, was slechts zeer onvolkomen bereikt. De kust van Bantam werd gedurig verontrust door roovers uit de Lampongs, en het binnenland werd onveilig gemaakt door allerlei rooverbenden. Zelfs de jonge vorst werd verdacht onder den invloed der rustverstoorders te staan. Daendels stelde hem daarom in Mei 1809 onder voogdij van den nieuwen door hem zeiven benoemden Rijksbestuurder en een tweeden Pangerang. Doch ook dit hielp niet. De rooverijen duurden voort.

Daendels, die in Augustus 1810, op een gerucht, dat de Engelschen een aanval op de werken aan de Merak-baai in den zin hadden, zich weder in persoon naar Bantam had begeven, besloot eindelijk, voor goed een eind willende maken aan de in Bantam voortdurende wanorde en regeeringloosheid, Sultan Alioe-din vervallen te verklaren van den troon, wees hem Batavia tot zijn verblijfplaats aan en gaf aan diens door hem benoemden opvolger, alleen het bestuur over Bantams Bovenlanden. De Benedenlanden werden gesplitst in de regentschappen Bantam en Anjer en onder het rechtstreeksch Nederlandsch bestuur gebracht. Ook deze nieuwe regeling bracht echter geen duurzame bevrediging aan.

Had Daendels de Sultans van Cheribon, hoewel zij hunne titels mochten behouden, tot den rang van gewone regenten teruggebracht, ook den Soesoehoenan van Soerakarta en den Sultan van Djokjakarta, ondervonden dat zij met een ander man te doen hadden dan de vroegere Gouverneurs-Generaal. Reeds vermeldden wij hoe hij het vernederend ceremonieel

Sluiten