Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze onderwijzer

bedreigen telkens het jonge leven en houden de ouders in voortdurende angst. Dan is er de dysenterie, die aan het einde van den regentijd ieder jaar weer haar slachtoffers maakt.

Er is bijna geen school, of op het erf ziet ge een graf.

Maar erger nog dan deze beide nooden. is de verschrikkelijke verleiding, waaraan vooral de alleenwonende, ongetrouwde goeroe bloot staat Er is om hem heen die ledige eenzaamheid, waarin niets zijn geest bezigheid geeft, zoodat de verlammende verveling zich van hem meester maakt. Dat is de gelegenheid, dat Satan hem aanvalt, vrij spel heeft en zijn verbeelding vergiftigt En a!s dan van buiten tot hem komt het lokkende gebaar of het tartende woord uit de zedelooze maatschappij, in wier midden hij leeft, o,

dan verkeert hij in doodelijk gevaar. Hij wankelt en er is

niemand, die de hand naar hem uitsteekt om te helpen; er is zelfs niet het oog van het „publiek", dat hem beschaamd terug drijft. Voor het zien op Jezus, het in het geloof grijpen van Zijn hand, is het te laat; de ziel is zoo verstrikt, zoo verslapt, dat ze zich niet meer opheffen kan. En hij bezwijkt

O, wat heeft die droeve gang tot zonde zich al vaak herhaalt Maar het is een wonder van Gods genade, dat niet allen bezwijken. Vergeet niet, dat het voor het meerendeel Christenen uit de heidenen zijn, die met zooveel banden nog aan die heidenwereld vast zitten. Er gaat een enkeling verloren, doch de groep van onderwijzers als zoodanig houdt God staande. Het is ons de verhooring van het gebed van den grooten Hoogepriester: „Vader, bewaar ze in Uwen Naam!"

Gij gevoelt toch den nood, lezer? Gij, die uw God dankt voor zooveel middelen, waardoor Hij u als het ware heeft omtuind, opdat de zonde tot u niet genake?

Hoe gij hem helpen kunt ? Door uw gebed. Bid voor dien eenzame, die aan zooveel zorgen ten prooi is; dien eenzame, bij wien de Satan woont. Gedenk ook hem, meer dan tot dusver, als ge bidt om de komst van Gods Koninkrijk.

Pajeti.

T. VAN DIJK.

Sluiten