Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBEELDEN

Wanneer nu een Dienaar des Woords op ons Zendingsterrein den missionairen dienst aanvangt, bedient ook hij zich bij zijn arbeid eerst van de Maleische taal.

In die taal wordt gesproken, gepredikt, gebeden en gezongen.

Wilt ge van het Maleisch een voorbeeld?

Ziehier een Schriftwoord:

Jesaja 49 : la.

Dengarlah olihmoe akan Dakoe, hai segala poelaut berilah telinga, hai segala bangsa jang djaoeh-djaoeh.

Het is de oproep van den Messias tot de verst wonende heidenen: „Hoort naar Mij, gij eilanden! en luistert toe, gij volken van verre".

In het interieur van de kerk te Melolo') staan boven het platvorm in boogvorm in het Maleisch de woorden:

Bahwa Firmanmoe itoe sa olah-olah pelita bagai kakikoe.

Ze maken hen, die het heerlijke Evangelie van den Heere Jezus Christus hebben aangenomen, indachtig, dat ze, „hoe donker ooit Gods weg moog' wezen", hunnen wandel hebben te richten naar het Woord Gods, dat een helder licht is bevonden.

Ze zijn de woorden uit Psalm 119 : 105a:

„Uw Woord is een lamp voor mijnen voet".

En als derde voorbeeld diene het bekende vers, waarin de ziel van een godvruchtige, die Gods gemeenschap in het heiligdom mistte, uiting gaf aan zijn sterk verlangen naar God.

In de Maleische taal, zooals die in de gemeenten op Soemba wordt gebruikt, wordt gezongen:

Sapri roesa jang diboeroe

Mau minoem sebab haoes, Lebihlah kangan djiwakoe

Tjahri Allah jang Koeddoes. Ja, djiwakoe blom tjoekoep

Tjahri Allah jang hidoep. Waktoe mana boleh hamba

Menghadap di moeka Allah?

Hijgend hert, der jacht ontkomen,

Schreeuwt niet sterker naar't genot Van de frissche waterstroomen,

Dan mijn ziel verlangt naar God, Ja, mijn ziel dorst naar den Heer,

God des levens, ach! wanneer Zal ik nad'ren voor uw oogen,

In uw huis uw naam verhoogen?

(Psalm 42 : 1).

DE REDACTIE.

') Afbeelding der kerk op bladz. 52.

Sluiten