Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedachte *) maar behalve voor de Indo-Europeanen, die natuurlijk de verpersoonlijking der associatie althans in biologisch opzicht zijn en voor de „blijvers" onder de Totoks die meestal tot deze groep toetreden (en wier aantal wel wat schijnt te vermeerderen) is de associatie-idée nog slechts een leege schil. Ik lees b.v. in het overzicht van een i n s i d e r dat ik ten aanzien van de Europeanen reeds citeerde, dit over den P. E. B. (Politiek-Economische Bond):

„De Nederlanders in deze groep moeten veel toegeven aan Inlandsche eischen; dat vervreemdt hen van de massa der Nederlanders" (ik spatieer). „De Inlanders in deze partij kunnen niet ver genoeg gaan naar Inlandsche meemng; dat vervreemdt hen van de Inlandsche intellectuèele wereld. De partij heeft zeer weinig leden en weinig kracht " En over den N. I. V. B. (Ned. Ind. Vrijzinnige Bond): „De „partij" " telt nauwelijks eenige tientallen leden, allen uit de hoogere ambtenaarswereld."

Men moet dan ook vooral niet de meeningen die men in Weltevreden hoort, beschouwen als representatief voor die van de lotok-Europeanen in Indië. Weltevreden (en Batavia in 't algemeen) is Java niet en nog veel minder Indië... al is het zich daarvan maar al te weinig bewust **). Z e 1 f s de Bataviasche kringen van handel en scheepvaart hebben een sourdine op hun meenmgen die men elders in Indië volstrekt niet vindt Soerabaya is dan ook een veel meer representatief milieu voor de tegenwoordige Europeesche mentaliteit in Indië (óók die van het overgroote deel der niet-Bataviasche ambtenaren) ; ik heb trouwens op de oriënteering der Buitengewesten naar Soerabaya reeds in een van mijn vorige brieven gewezen. Maar m Weltevreden heeft men daarvan geen besef.

^ Behalve practisch althans, de groep der Ondernemers. ) üat echter zelfs in Weltevreden menige Europeaan thans zeer anti-

Z7neT l8,n Aeï ""f töden8„mÖn » Plaats, uit een

H H .-Java-Bode", volgens welke een paar leden van de sociëteit ..Ue Harmonie aan generaal Urbina in Venezuela zouden hebben geseind: «Mier ook een Gouverneur weg te halen. U wacht feestelijke ontvangst".. I

16 Reisbrieven.

Sluiten