Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was een bewegelijke groep. Vroolijk klonken hun stemmen dooreen.

Lien voelde zich verruimd . . . 'n ander mensch, nu ze na weken van stilte en afzondering zich weer in een gezelligen kring bevond.

Zij sprak levendig, had een kleur van emotie.

De controleur en zijn vrouw noodigden hen uit, om den volgenden dag in den naavond bij hen een uurtje te komen doorbrengen, 't Leek Lien heerlijk, vooral ook omdat ze er Mevrouw de Klerk terug zou zien.

Zij verlangde er naar met haar eens over Vredenburg te spreken.

Hoe anders waren haar deze dagen dan toen ze ginds bij de Verhulsten leefde . ..

Eiken dag was er gelijk aan den voorgaande behalve 's Zondags; dan ging de familie met de kinderen naar de .. . „Soos"

Dan was het rustig in huis en benutte ze die uren om te schrijven aan Vredenburg.

Het waren lange brieven die ze elkaar schreven, elke week.

De tijd, dien ze op het stille plaatsje had doorworsteld, was verhelderd geworden door zijn brieven aan haar en haar antwoorden aan hem. Soms voelde ze zich zoo moedeloos, dat ze den strijd wel wilde opgeven .. . hem maar bekennen, dat ze niet meer alleen kón zijn en hij haar moest komen weghalen. Dan schreide ze in de stilte van haar kamer en voelde geen verlangen zich te verzetten tegen de begeerte van haar hart, maar wilde naar hem toe om hém te mogen opbeuren in zijn eenzaamheid . .. zijn huis te verlevendigen door haar stem en hem te omringen met alles wat zijn leven kon vermooien ... hij die al zooveel jaren alle huiselijkheid had moeten ontberen.

In haar brieven aan huis had ze eerst niet alles verteld.

Wel kwam Vrédenburg's naam heel veel voor in haar brieven en had ze, toen ze uitvoerig verslag deed van de bootreis, wel over hem geschreven.

Maar het blééf in het begin toch bij uiteflijkheden — al konden ze thuis wel tusschen de regels doorlezen dat er meer bestond tusschen Vredenburg en Lien dan ze wel wilde weten.

Maar nu onla- gs had ze aan haar vader en moeder en Gerard een langen brief geschreven. Voorzichtig had ze haar woorden ge-

Sluiten