is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van 9 Juni 1902 (Staatsblad no. 87) tot regeling der pensioenen van de militairen der zeemacht (Pensioenwet voor de zeemacht 1902), met enkele aanteekeningen aan de gewisselde stukken en de beraadslagingen der beide Kamers der Staten-Generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geval dat haar echtgenoot in den strijd of in en door gevorderde of bevolen dienstverrichtingen het leven heeft verloren, dan wel aan de onmiddellijke gevolgen van verwonding, verminking, ziels-of lichaamsgebreken, als bej doeld sub 2°. van artikel 2, binnen een jaar j na het ontstaan daarvan is overleden, mits het huwelijk niet na dat ontstaan zij voltrokken.

Van den termijn van een jaar, bij het vorige lid bedoeld, wordt alleen dan afgeweken, , indien uit een met redenen omkleed getuigschrift van een geneeskundige — waarvan zoo mogelijk de inhoud door hem ondereede voor den kantonrechter zijner woonplaats zal zijn bevestigd — duidelijk blijkt, dat de I dood het onmiddellijk gevolg was van een vroeger bekomen verwonding, verminking, ziels- of lichaamsgebrek, als waarvan hiervoren sprake is.

De bij het vorige lid bedoelde afwijking is echter niet geoorloofd ten behoeve van weduwen van reeds uit den dienst ontslagen militairen, indien het overlijden van den echtgenoot niet plaats had binnen vijf jaren nadat deze den dienst verliet.