is toegevoegd aan je favorieten.

De burgemeester hulp-officier van Justitie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEVEL VAN VOORLOOPIGE AANHOUDING EN OVERBRENGING NA ONTDEKKING OP HEETERDAAD.

Wij —, Burgemeester der gemeente —, bij ontstentenis te dezer plaatse van den Officier van Justitie, in het arrondissement diens bemoeiingen waarnemende;

Overwegende, dat uit het door ons gehouden onderzoek en het verhoor van den hierna te noemen aangehouden persoon, voldoende blijkt, dat deze zich heeft schuldig gemaakt aan het misdrijf van

Gezien Art. 45 in verband met de Artt. 40, 55 en 80, benevens Art. 381, 3de en 4de lid van het Wetboek van Strafvordering ;

Overwegende, dat de verdachte 1)

of

is een gegoed man en ruim- die geen bekend geoorloofd schoots in staat zich de mid- raiddel van bestaan heeft en delen te verschaffen, die hem toch met zijn gezin van eenige aan de handen der justitie gegoedheid blijkt geeft, reeds zouden kunnen onttrekken; en herhaaldelijk is verdacht van

1) Zie hiervoren bl. 118 vlg.