is toegevoegd aan je favorieten.

Administratie en handelskennis voor vrouwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuldenaar in tegenwoordigheid van den rechter-commissaris en geeft hem, als in 't accoord niets anders is bepaald, al zijn goederen, gelden, boeken en papieren terug.

Blijft de schuldenaar tegenover een of meer schuldeischers in gebreke, aan den inhoud van het accoord te voldoen, dan kan elk der schuldeischers een vordering instellen tot ontbinding van het accoord, en wordt die vordering toegewezen, dan wordt het faillissement heropend verklaard. Ingeval geen accoord tot stand is gekomen, moet de curator overgaan tot de vereffening van den boedel.

De goederen tot den boedel behoorende, worden nu verkocht en zoo dikwijls er naar het oordeel van den rechter-commissaris een voldoend bedrag aan contante gelden aanwezig is, kan er een uitkeering aan de crediteuren plaats hebben. De curator maakt telkens een uitdeelingslijst op, die door den rechter-commissaris moet goedgekeurd worden. Zoodra de slot-uitdeelingslijst verbindend is geworden, (ais die niet meer vatbaar is voor verzet) neemt het faillissement een einde en doet de curator rekening en verantwoording van zijn beheer aan den rechter-commissaris.

Het faillissement eindigt dus door homologatie van het accoord of door het verbindend worden van de eenige of van de slotuitdeelingslijst.

Het geval kan zich voordoen, dat iemand, wiens zaken niet bepaald zoo slecht staan, dat zijn bezittingen en vorderingen ver overtroffen worden door zijn schulden, toch op zeker tijdstip niet aan zijn verplichtingen kan voldoen; maar de mogelijkheid bestaat, zelfs de waarschijnlijkheid, dat er spoedig een gunstige verandering komt en hij weer kan beschikken over de noodige geldmiddelen, om zijn crediteuren te betalen.

In zoo'n geval kan een schuldenaar surséance of schorsing van betaling aanvragen.

De Rechtbank kan eerst voorloopige surséance toestaan. Hierbij worden benoemd een of meer bewindvoerders, die