is toegevoegd aan je favorieten.

Administratie en handelskennis voor vrouwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXII.

Nu zal ik op je verzoek eenige regels wijden aan de machtige vereeniging van kapitalisten, die men trust noemt; immers, het zou ons te ver op economisch gebied voeren, indien we er langer bij stilstonden.

Die vereenigingen dan, trust, kartel, of syndicaat geheeten, hadden oorspronkelijk ten doel, de voortbrenging en het verbruik, of de productie en de consumptie van sommige artikelen te regelen en met elkaar in evenwicht te brengen, en legden daarom haar leden de verplichting op, niet meer dan een bepaalde hoeveelheid te produceeren of tot een minimum prijs te verkoopen.

Maar het liep er mee als met verschillende andere instellingen, zooals het b.v. den goeden priester Las Casas ging, die geen andere dan menschlievende bedoelingen had, toen hij in 't begin der 16e eeuw bij de Spaansche regeering er op aandrong, den arbeid door Indianen in de koloniën te verbieden, maar daarentegen den invoer van negerslaven te bevorderen. Hoe 'n vaart het later liep met den afschuwelijken negerhandel in Amerika, is iedereen bekend.

Ook hier was het beginsel goed, maar de toepassing ontaardde spoedig in machtsmisbruik en alle andere dan philantropische beweegredenen traden op den voorgrond en het eenige doel is: geld verdienen door enkele personen ten koste van het groote publiek.

De trusts en kartels kunnen we verdeelen in:

Vereenigingen, die uitsluitend de hoeveelheid der te produceeren artikelen regelen. Hier wordt afgesproken, dat men gedurende een bepaald tijdsverloop een vast te stellen hoeveelheid zal voortbrengen, welke hoeveelheid over de verschillende aangesloten fabrieken wordt verdeeld. Ieder blijft vrij in de bepaling van den prijs.

Vereenigingen, die alleen den prijs der producten regelen. Hierbij wordt een minimum-prijs vastgesteld, die natuurlijk invloed heeft op de productie.