is toegevoegd aan uw favorieten.

Het wezen der schoonheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet motief is in alle deelen gelijk en eisclit gelijkheid van stemming der verschillende kleuren. Door de kleuren in denzelfden toon te brengen krijgen zij dezelfde stemming en mengt zich het physiek genot met het ethisch genot. Ik noem het kleurenharmonie.

Zoo vinden wij in den bouw van het oog den grond van: het vertikaal evenwicht,

het horizontaal evenwicht,

de gratie van lijn,

de gratie van kleur.

De factoren, welke in de schoonheid het physiek welbehagen vormen, en waaruit ontstaan:

harmonie der gratie,

en kleurenharmonie.

Deze laatste eigenschappen zal ik in verband metdevrjje vorm het natuurkarakter en individueel karakter behandelen: hiermede in verband het gebruik der materie: om daarna het verband tussclien de onveranderlijke vormen en de veranderlijke te geven: en vervolgens het samengaan van aesthetiek met de noodzakelijkheid der moraal, dat is. met de schoonheid van de moraal.

De studie van den kunstenaar is niet alleen gericht op liet voorwerp der aanschouwing, ook zichzelven. zijn gevoel, zal hij moeten beschouwen.

Deze grondelementen der compositie zijn het basement, waar de persoonlijkheden vrij op bouwen. Het is de eenheid, welke er in de verscheidenheid is: het is de band. welke uit den aard onzer natuur, ons allen sanienhecht. leder individu bindt op eigene wijze zijn karakter aan dit grondelement. Ieder kunstenaar maakt zich deze zaken zoo eigen, dat ze reeds in den geest met de schepping mengen, gelijk wij in den geest de materie, waarmee wij ons zullen uitdrukken, niet de gedachte onstoffelijk vereenigd zien.