is toegevoegd aan uw favorieten.

Ole Tuft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd afgeroepen en beantwoord en de eerste slede, met eene dame erin en een heer in het bont achterop, weg snorde; — toen volgde de eene slede voor en de andere na: breede en smalle sleden met een en met twee paarden. Een lange kronkelende reeks in den maneschijn, donkere, grijze sporen op de sneeuw achterlatend, zette koers naar het bosch, waar het al spoedig levendig werd tusschen de boomstammen: bellen, hondengeblaf en hartelijk gelach klonken overal. Eén begon er te zingen -— anderen stemden met hem in, maar liet bleek onmogelijk om in de maat te blijven en dus hield men weder op met het gezang.

Kallem zat met zyne vrouw in een breede sleê. Zy was zóo allerliefst in haar mantel met bont, dat hy het niet laten kon zich gedurig tot haar over te bukken en haar te kussen — inderdaad een alles behalve gemakkelyke onderneming! O, wat had zij hem veel te vertellen! Terwijl hy zoo naar haar zat te luisteren, werd het hem duidelijk hoe zij nu eerst werkelijk als een jonge vrouw had geleefd; eerst nu eens recht van haar jeugd had genoten. Hij had nog nooit iets vroolijkers en prettigers gezien; hij had er nooit aan gedacht, dat zy zulk een drang tot levenslust in zich hield verborgen. Dienzelfden indruk kreeg hij later op den avond toen zij dansten, speelden, keuvelden en aten; zij genoot voor jaren! Nu eens was het een forsche boschgrond-bezitter, die haar tengere leest met zyn arm omvat hield en haar droeg, zoodat ternauwernood hare teenen den grond raakten; dan weer had zy een der kinderen te pakken gekregen en walste met deze de kamer rond; of Karl, of een der andere jongelui van de school of universiteit draaiden met haar „links-om ' als met een tol in de rondte. Maar altijd hetzelfde stralende, prettige gezichtje; altijd dienzelfden ijver, datzelfde vuur. In een koepelkamer, die de geheele breedte van het huis besloeg, werd gedanst en gespeeld; maar van hier stroomden de gasten vaak naar de andere kamers, zelfs tot in de keuken, die op den anderen hoek van de woning lag, waarvan de deur openstond. Een paar heeren namen de proef van een whistpartijtje in een hoek der groote kamer; zy moesten het spoedig opgeven, want ook zy, de oudere heeren, werden ten dans genoodigd. Oud en jong alles deelde in de pret.